Video: Tóm tắt Thỏa ước lao động tập thể EVNGENCO1

Ngày 13/7/2021, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1, đại diện người sử dụng lao động và ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, đại diện người lao động đã thỏa thuận ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2021, gồm 07 Chương và 25 Điều. Để tuyên truyền, phổ biến cho CBCNV và người lao động nắm rõ nội dung và các điểm nổi bật của Thỏa ước lao động tập thể năm 2021, Công ty thủy điện Sông Tranh xây dựng video tóm tắt Thỏa ước lao động tập thể năm 2021.

Clip tóm tắt Thỏa ước lao động tập thể EVNGENCO1 đăng tải tại link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=1xctUwiQ9w8  


  • Vũ Thị Kiều Oanh - Công ty Thủy điện Sông Tranh