Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ đào tạo tháng 7/2021

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1 (hướng dẫn hồ sơ chào giá tại đây)

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo theo phụ lục kèm theo (tại đây).

  • Khóa 1. Đào tạo Excel nâng cao.
  • Khóa 2. Đào tạo điều phối viên nội bộ về RCM.

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
  • Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0969366999, email: hoantm@evngenco1.vn.

III/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 12/7/2021.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.


  • Ban TCNS