Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ đào tạo tháng 1 năm 2021

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2021. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (tại đây) của Quý Công ty cho Tổng công ty về việc tổ chức các chương trình đào tạo tại phụ lục kèm theo (tại đây).

I/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;
  • Ông Nguyễn Quý Hòa, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0946670267, email: hoanq@evngenco1.vn.

II/ Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 29/01/2021.

Tổng công ty Phát điện 1 rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu./.


  • Ban TCNS