Thư mời quan tâm Khóa đào tạo Công tác bôi trơn thiết bị trong nhà máy điện

Tổng công ty Phát điện 1 đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2024. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tổng công ty kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá của Quý Công ty cho Tổng Công ty Phát điện 1.

I/ Các chương trình đào tạo gồm:

Chi tiết đề cương các chương trình đào tạo tại đây

Nội dung và thứ tự sắp xếp bản chào giá tại đây

II/ Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ:

• Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0904818739, email: huongntt@evngenco1.vn;

• Bà Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, điện thoại: 0977376669, email: huongnt@evngenco1.vn.


  • Ban TCNS