Thông tin đấu thầu Công ty Thủy điện Đại Ninh

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 2: Cung cấp sứ xuyên 110kV cho MBT AT4 Nhà máy thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy điện Đại Ninh

21/01/2021 14:37

21/01/2021 14:37

01/02/2021 - 09:00

2

Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/01/2021 15:49 21/01/2021 15:49 01/02/2021 - 11:00
3 Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/02/2021 14:31 17/02/2021 14:31

01/03/2021 09:00

4 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/03/2021 13:39 02/03/2021 13:39 12/03/2021 - 14:00
5 Gói thầu số 6: Cung cấp dầu, mỡ kỹ thuật phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 09:28 05/03/2021 09:28 10/03/2021 - 10:00
6 Gói thầu số 12: Sửa chữa lớn đập phụ số 1 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 13:52 05/03/2021 13:52

15/03/2021 - 14:00

7 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/03/2021 11:13 09/03/2021 11:13 16/03/2021 - 11:30
8 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

 09/03/2021 14:04

09/03/2021 14:04 12/03/2021 - 15:00 
9 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 1/03/2021 13:47 1/03/2021 13:47 22/03/2021 - 09:00
10 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 10:24 15/03/2021 10:24 25/03/2021 - 10:30
11 Gói thầu số 13: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 15:46 15/03/2021 15:46 18/03/2021 16:00
12 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 19/04/2021 16:21 19/04/2021 16:21 23/04/2021 16:30
12 Gói thầu số 12: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/03/2021 09:57 22/03/2021 09:57 26/03/2021 10:00
13 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/03/2021 10:29 26/03/2021 10:29 05/04/2021 10:30
14 Gói thầu số 5: Cung cấp board mạch điều tốc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/03/2021 08:52 29/03/2021 08:52 08/04/2021 - 09:00
15 Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31

29/03/2021 13:31

02/04/2021 14:00

16 Gói thầu số 21: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 08:59 30/03/2021 08:59 02/04/2021 15:00
17 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 13:57 30/03/2021 13:57 09/04/2021 - 14:00
18 Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/04/2021 09:53 08/04/2021 09:53 13/04/2021 10:00
19 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/04/2021 14:29 13/04/2021 14:29 23/04/2021 15:00
20 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/04/2021 10:26 14/04/2021 10:26 22/04/2021 10:30
21 Gói thầu số 32: Xử lý sạt lở mái taluy âm đường vào nhà van (đoạn tiếp giáp với đường QL28B) Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:22 16/04/2021 10:22 26/04/2021 10:30
22 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:35 16/04/2021 10:35 26/04/2021 11:00
23 Gói thầu số 8: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:28 16/04/2021 10:28 26/04/2021 10:45
24

Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy

Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31 

29/03/2021 13:31

02/04/2021 - 14:00

25

Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van

Công ty Thủy điện Đại Ninh

8/04/2021 09:53

08/04/2021 09:53

13/04/2021 - 10:00

26
Gói thầu số 27: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021
Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 09:10 22/04/2021 09:10 27/04/2021 14:00
27 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 15:12 22/04/2021 15:12 29/04/2021 16:00
28 Gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 10:18  26/04/2021 10:18 06/05/2021 10:30
29 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 14:56 26/04/2021 14:56 29/04/2021 15:00
30 Gói thầu số 15: Cung cấp dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:23 28/04/2021 15:23 05/05/2021 15:30
31 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:55 28/04/2021 15:55 05/05/2021 16:00
32 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/05/2021 13:41 17/05/2021 13:41 20/05/2021 14:00
33 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/05/2021 15:28 20/05/2021 15:28 25/05/2021 15:30
34 Gói thầu số 22: Trang bị lốp xe năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:20 24/05/2021 14:20 27/05/2021 14:30
35 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:25 24/05/2021 14:25 27/05/2021 15:00
36 Xây dựng hàng rào bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 14:36 25/05/2021 14:36 04/06/2021 15:00
37 Gói thầu số 11: Sửa chữa, bảo dưỡng khu văn phòng trụ sở chính và nhà trực vận hành tại Ninh Gia Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 15:00 25/05/2021 15:00 04/06/2021 15:30
38 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 08:30 28/05/2021 08:30 02/06/2021 09:00
39 Gói thầu số 34: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 14:10 28/05/2021 14:10 02/06/2021 14:30
40 Gói thầu số 43: Mua sắm van, gioăng, phớt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 08:49 07/06/2021 08:49 10/06/2021 09:00
41 Gói thầu số 44: Mua sắm camera, cảm biến tầm xa Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 09:15 07/06/2021 09:15 10/06/2021 09:30
42 Gói thầu số 8: Bảo dưỡng đoạn đường dây từ máy biến thế T2 đến ngăn lộ 232, gia cố móng trụ và di dời đường dây 22kV Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/06/2021 08:14 11/06/2021 08:14 21/06/2021 08:30
43 Gói thầu số 6: Cung cấp phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/06/2021 13:20 18/06/2021 13:20 28/06/2021 14:00
44 Gói thầu số 30: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/06/2021 09:43

24/06/2021 09:43

29/06/2021 10:00

45 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/06/2021 14:02 28/06/2021 14:02 01/07/2021 15:00
46 Gói thầu số 20: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc Công ty Thủy điện Đại Ninh 01/07/2021 14:15 01/07/2021 14:15 06/07/2021 15:00
47 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/07/2021 09:47 20/07/2021 09:47 23/07/2021 10:00
48 Gói thầu số 52: Sửa chữa, bảo dưỡng mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ chứa thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/07/2021 13:43 30/07/2021 13:43 09/08/2021 14:00
49

Gói thầu số 16: Gia công trục kim phun, chốt cần gạt, thanh truyền phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 08:42 03/08/2021 08:42 06/08/2021 10:00
50 Gói thầu số 45: Kiểm định định kỳ máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) cho các công tơ đo đếm nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 14:18 03/08/2021 14:18 06/08/2021 15:00
51 Gói thầu số 24: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:39 18/08/2021 10:39 25/08/2021 11:00
52 Gói thầu số 25: Mua sắm trang phục làm việc năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:20 18/08/2021 10:20 18/08/2021 11:00

53

Gói thầu số 46: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/08/2021 09:37

24/08/2021 09:37 27/08/2021 10:00
54 Gói thầu số 48: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/08/2021 10:48 26/08/2021 10:48 31/08/2021 11:00
55 Gói thầu số 9: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 15 Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:23 31/08/2021 08:23 20/09/2021 08:30
56 Gói thầu số 10: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 7 Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:47 31/08/2021 08:47 20/09/2021 09:00
57 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn các công trình kiến trúc khu vực nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/09/2021 15:25 21/09/2021 15:25 01/10/2021 15:30
58 Gói thầu số 50: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/09/2021 08:35 22/09/2021 08:35 27/09/2021 09:00
59 Gói thầu số 31: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/09/2021 10:03 30/09/2021 10:03 05/10/2021 10:30
60 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:23 04/10/2021 09:23 07/10/2021 09:30
61

Gói thầu số 49: Mua sắm vật tư thiết bị phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2)

Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:48 04/10/2021 09:48 07/10/2021 10:00
62 Gói thầu số 53: Mua sắm vật tư sắt, thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 14:57 11/10/2021 14:57 14/10/2021 15:00
63 Gói thầu số 55: Cung cấp máy, thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 15:01 11/10/2021 15:01 14/10/2021 15:30
64 Gói thầu số 54: Cung cấp máy đo, máy công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 3) Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2021 14:09 12/10/2021 14:09 15/10/2021 14:30
65 Gói thầu số 33: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống quan trắc đập thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/10/2021 10:12 15/10/2021 10:12 25/10/2021 10:30
66 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/10/2021 10:21 28/10/2021 10:21 02/11/2021 10:30
67 Gói thầu số 51: Cung cấp và lắp đặt vách ngăn phòng thiết bị kích từ nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/11/2021 13:18 11/11/2021 13:18 16/11/2021 13:30
68 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/11/2021 14:47 17/11/2021 14:47 22/11/2021 15:00
69 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/12/2021 16:04 02/12/2021 16:04 07/12/2021 16:30
70 Gói thầu số 7: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/12/2021 15:19 16/12/2021 15:19 21/12/2021 15:30
71 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 27/12/2021 09:49 27/12/2021 09:49 06/01/2022 10:00
72 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/12/2021 10:00 31/12/2021 10:00 10/01/2022 10:00
73 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/01/2022 10:31 20/01/2022 10:31 27/01/2022 10:40
74 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/02/2022 15:42 16/02/2022 15:42 28/02/2022 08:00
75 Gói thầu số 4: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu vực nhà máy Thủy điện Đại Ninh
 
Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/03/2022 09:31 03/03/2022 09:31 08/03/2022 10:00
76 Gói thầu số 3: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu văn phòng trụ sở chính Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/03/2022 09:48 03/03/2022 09:48 03/03/2022 10:30
77 Gói thầu số 10: Gia công trục kim phun và chốt cần gạt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/03/2022 14:39 16/03/2022 14:39 21/03/2022 14:40
78 Gói thầu số 8: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/03/2022 14:01 24/03/2022 14:01 31/03/2022 14:30
79 Gói thầu số 20: Cung cấp Board mạch điều khiển cửa Cabin và pin CMOS phục vụ sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh 01/04/2022 13:33 01/04/2022 13:33 06/04/2022 14:00
80 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/04/2022 14:31 04/04/2022 14:31 07/04/2022 14:30
81

Gói thầu số 9: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/04/2022 15:00 21/04/2022 15:00 28/04/2022 15:00
82 Gói thầu số 5: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn tổ máy H1 năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 14:52 22/04/2022 14:52 27/04/2022 15:00
83 Gói thầu số 5: Cung cấp lốp xe ô tô năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 15:23 22/04/2022 15:23 27/04/2022 16:00
84 Gói thầu số 12: Mua sắm trang phục bảo hộ lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 16:01 22/04/2022 16:01 05/05/2022 10:00
85 Gói thầu số 13: Mua sắm trang phục làm việc năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2022 16:05 22/04/2022 16:05 05/05/2022 10:30

86

Gói thầu số 14: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2022 14:59 26/04/2022 14:59 29/04/2022 15:30
87 Gói thầu số 24: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/05/2022 15:03 09/05/2022 15:03 19/05/2022 15:30
88 Gói thầu số 25: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủyđiện Đại Ninh Công ty thủy điện Đại Ninh 20/05/2022 08:30 20/05/2022 08:30 30/05/2022 08:30
89 Gói thầu số 22: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ SXKD năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 23/05/2022 09:08 23/05/2022 09:08 03/06/2022 09:00
90 Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư thiết bị phần phần cơ phục vụ sửa chữa lớn trạm phân phối điện và máy biến áp năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 02/06/2022 09:46 02/06/2022 09:46 13/06/2022 10:00
91 Gói thầu số 13: Cung cấp vật tư thiết bị phần phần cơ phục vụ sửa chữa lớn trạm phân phối điện và máy biến áp năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 02/06/2022 09:55 02/06/2022 09:55 07/06/2022 10:30
92
Gói thầu số 16: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp
Công ty thủy điện Đại Ninh 28/06/2022 16:46 28/06/2022 16:46 01/07/2022 17:00
93 Gói thầu số 17: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp T2 sau khi sấy lọc Công ty thủy điện Đại Ninh 29/06/2022 15:48 29/06/2022 15:48 04/07/2022 16:00
94 Gói thầu số 11: Mua sắm trang thiết bị an toàn năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 12/07/2022 08:48 12/07/2022 08:48 15/07/2022 09:00
94 Gói thầu số 16: Sửa chữa bộ đổi nấc máy biến áp AT4 Công ty thủy điện Đại Ninh 12/07/2022 15:12 12/07/2022 15:12 22/07/2022 16:00
95 Gói thầu số 19: Sửa chữa lớn đường ống áp lực Công ty thủy điện Đại Ninh 14/07/2022 08:34 14/07/2022 08:34 25/07/2022 09:00
96 Gói thầu số 23: Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin và camera giám sát phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty thủy điện Đại Ninh 19/07/2022 14:26 19/07/2022 14:26 29/07/2022 15:00
97 Gói thầu số 28: Sửa chữa, bảo dưỡng đường vào nhà van Công ty thủy điện Đại Ninh 05/07/2022 08:58 05/07/2022 08:58 15/07/2022 09:00
98 Gói thầu số 20: Sửa chữa lớn đường kiểm tra vận hành hạ lưu đập chính Đa Nhim Công ty thủy điện Đại Ninh 22/07/2022 20:33 22/07/2022 20:33 02/08/2022 08:30
99 Gói thầu số 18: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp AT3, AT4 sau khi sấy lọc Công ty thủy điện Đại Ninh 14/09/2022 10:27 14/09/2022 10:27

19/09/2022 10:30

100
Gói thầu số 26: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 16 - Công trình thủy điện Đại Ninh
Công ty thủy điện Đại Ninh
15/09/2022 17:42
15/09/2022 17:42
06/10/2022 - 09:00
101 Gói thầu số 27: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 8 Công ty thủy điện Đại Ninh 15/09/2022 17:51 15/09/2022 17:51 06/10/2022 10:00
102 Gói thầu số 15: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 20/10/2022 14:22 20/10/2022 14:22 25/10/2022 14:30
103 Gói thầu số 31: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/10/2022 15:48 25/10/2022 15:48 28/10/2022 16:00
104 Gói thầu số 33: Mua sắm thiết bị, vật dụng văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/10/2022 13:51 28/10/2022 13:51 02/11/2022 15:00
105 Gói thầu số 32: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/11/2022 16:00 14/11/2022 16:00 17/11/2022 16:00
106 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 20/12/2022 16:05 20/12/2022 16:05 23/12/2022 16:30
107 Gói thầu số 10: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp T1 sau khi sấy lọc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/12/2022 14:02 22/12/2022 14:02 27/12/2022 14:30
108 Gói thầu số 30: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/12/2022 15:45 30/12/2022 15:45 09/01/2023 16:00
109 Gói thầu số 2: Cung cấp dầu bôi trơn CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/03/2023 09:45 01/03/2023 09:45 06/03/2023 10:00
110 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa kim phun CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/03/2023 09:06 01/03/2023 09:06 06/03/2023 10:00
111
Gói thầu số 18: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu văn phòng trụ sở chính Công ty Thủy điện Đại Ninh
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/03/2023 13:50 23/03/2023 13:50 28/03/2023 14:30
112
Gói thầu số 19: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại khu vực nhà máy Thủy điện Đại Ninh
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/03/2023 14:33 23/03/2023 14:33 28/03/2023 15:00
113 Gói thầu số 4: Cung cấp lốp xe ô tô năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 12/04/2023 13:30 12/04/2023 13:30 17/04/2023 14:00
114 Gói thầu số 8: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/04/2023 14:02 14/04/2023 14:02 19/04/2023 14:00
115 Gói thầu số 20: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa bảo dưỡng tổ máy H2 năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 05/05/2023 14:44 05/05/2023 14:44 15/05/2023 14:45
116 Gói thầu số 23: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 05/05/2023 13:24 05/05/2023 13:24 15/05/2023 13:30
117 Gói thầu số 21: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 09/05/2023 15:30 09/05/2023 15:30 19/05/2023 16:00
118 Gói thầu số 22: Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin, thông tin liên lạc, truyền dẫn, hệ thống an ninh, mạng và camera giám sát phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 17/05/2023 14:20 17/05/2023 14:20 29/05/2023 09:00
119 Gói thầu số 6: Mua sắm Bảo hộ lao động năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 07/06/2023 16:15 07/06/2023 16:15 16/06/2023 16:30
120 Gói thầu số 7: Mua sắm trang phục làm việc năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 07/06/2023 16:33 07/06/2023 16:33 16/06/2023 16:50
121 Gói thầu số 24: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 02/06/2023 16:49 02/06/2023 16:49 12/06/2023 17:00
122 Gói thầu số 27: Sửa chữa mái đá xây ốp bảo vệ móng trụ đường dây 220kV từ nhà máy đến trạm phân phối Đại Ninh, hệ thống rãnh thoát nước đường ống áp lực và mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 02/06/2023 16:38 02/06/2023 16:38 12/06/2023 16:40
123 Gói thầu số 10: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH
26/06/2023 15:02

26/06/2023 15:02

26/06/2023 15:30
124 Gói thầu số 14: Sấy lọc và thử nghiệm dầu máy biến áp AT3 sau khi sấy lọc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 26/06/2023 13:59 26/06/2023 13:59 29/06/2023 14:30
125 Gói thầu số 9: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/06/2023 14:00 29/06/2023 14:00 04/07/2023 14:30
126 Gói thầu số 15: Thí nghiệm các MC400 VAC thuộc hệ thống tự dùng nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/06/2023 11:01 30/06/2023 11:01 05/07/2023 13:30
127 Gói thầu số 1: Sửa chữa lớn hợp bộ kim phun - cần gạt số 5, 6 cho tổ máy H2 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/06/2023 15:29 30/06/2023 15:29 20/07/2023 15:00
128 Gói thầu số 40: Cung cấp số liệu khí tượng thủy văn phục vụ vận hành nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 24/07/2023 16:48 24/07/2023 16:48 27/07/2023 16:50
129
Gói thầu số 35: Cung cấp vật tư thiết bị và sửa chữa hệ thống điều khiển thang máy
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/08/2023 09:01 22/08/2023 09:01 25/08/2023 14:00
130 Gói thầu số 39: Xây dựng, triển khai việc đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho hệ thống điều khiển tại nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/08/2023 09:20 23/08/2023 09:20 02/09/2023 09:30
131
Gói thầu số 29: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (đợt 2)
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/08/2023 14:00 23/08/2023 14:00 28/08/2023 14:30
132 01-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chữa cháy cho nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/08/2023 15:04 25/08/2023 15:04 04/09/2023 14:30
133 Gói thầu số 28: Cung cấp vật tư thiết bị cơ, sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 25/08/2023 15:31 25/08/2023 15:31 05/09/2023 16:00
134
02-ĐTPT-HH2023: Mua sắm bộ bơm tạo áp lực, phụ kiện theo bơm, cờ lê lực (gồm ống và đầu nối) và thiết bị đo nội trở ắc quy cầm tay
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 31/08/2023 14:07 31/08/2023 14:07 11/09/2023 14:30
145 03-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chở người 29 chỗ ngồi CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 31/08/2023 14:30 31/08/2023 14:30 11/09/2023 15:30
146 Gói thầu số 30: Cung cấp máy đo, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/09/2023 14:30 14/09/2023 14:30 19/09/2023 14:30
147 03-ĐTPT-HH2023: Mua sắm xe ô tô chở người 29 chỗ ngồi CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/09/2023 14:00 14/09/2023 14:00 25/09/2023 14:30
148
Gói thầu số 32: Cung cấp vật tư thiết bị CNTT, thiết bị đo mưa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/09/2023 14:04 22/09/2023 14:04 27/09/2023 14:30
149 Gói thầu số 33: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/09/2023 10:04 28/09/2023 10:04 03/10/2023 10:30
150 Gói thầu số 25: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 17 - Công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/09/2023 16:10 22/09/2023 16:10 02/10/2023 16:30
151 Gói thầu số 31: Cung cấp vật tư thiết bị an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:55 29/09/2023 16:55 04/109/2023 17:30
152 Gói thầu số 36: Cung cấp và lắp đặt vách ngăn phòng cho tủ điều khiển các tổ máy H1, H2 tại tầng B4 nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:33 29/09/2023 16:33 04/10/2023 16:45
153 Gói thầu số 26: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 9 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:38 29/09/2023 16:38 09/10/2023 16:45
154 Gói thầu số 34: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/09/2023 16:52 29/09/2023 16:52 04/10/2023 17:30
155 Gói thầu số 25: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 17 - Công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/11/2023 08:57 01/11/2023 08:57 11/11/2023 09:00
156 Gói thầu số 42MSHH-SXKD-2023: Cung cấp xe đạp để hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Trọng và huyện Bắc Bình CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/11/2023 13:23 30/11/2023 13:23 05/12/2023 14:30
157 Gói thầu số 41MSHH-SXKD-2023: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 (đợt 3) CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 01/12/2023 15:51 01/12/2023 15:51 06/12/2023 16:30
158 Gói thầu số 01MSHH-SXKD-2024: Mua sắm bộ gioăng D-ring van seal hạ lưu van cầu tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 15/12/2023 16:30 15/12/2023 16:30 15/12/2023 16:45
159 Gói thầu số 02PTV-SXKD-2024: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 14/12/2023 15:33 14/12/2023 15:33 19/12/2023 16:00
160 Gói thầu 04MSHH-SXKD-2024: Cung cấp Bộ inverter thuộc hệ thống cấp nguồn tự dùng DC và Inverter tổ máy H1 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 15/03/2024 14:07 15/03/2024 14:07 25/03/2024 14:00
161 Gói thầu số 26PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 18/03/2024 15:00 18/03/2024 15:00 25/03/2024 15:00
162 Gói thầu số 28PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ nấu ăn, vệ sinh và chăm sóc cây cảnh tại Công ty Thủy điện đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 18/03/2024 15:15 18/03/2024 15:15 25/03/2024 15:15
163 Gói thầu 05MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư thiết bị cơ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/03/2024 15:03 22/03/2024 15:03 01/04/2024 15:30
164 Gói thầu số 20MSHH-SXKD-2024: Cung cấp trục kim phun phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 22/03/2024 15:32 22/03/2024 15:32 29/03/2024 15:30
165 Gói thầu số 08PTV-SXKD-2024: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 09:37

28/03/2024 09:37

06/04/2024 09:45
166 Gói thầu số 12XL-SXKD-2024: Sửa chữa thường xuyên năm 2024 Danh mục: Công trình xây dựng; Hạng mục:  Khu nhà quản lý vận hành tuyến đầu mối, đường vào trụ sở chính; Mục: Sửa chữa khuôn viên trụ sở chính và khu nhà trực vận hành; sửa chữa đường vào trụ sở chính CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 09:25 28/03/2024 09:25 06/04/2024 09:30
167 Gói thầu số 24TV-SXKD-2024: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 16:41 28/03/2024 16:41 15/04/2024 16:45
168 Gói thầu số 25TV-SXKD-2024: Tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/03/2024 16:53 28/03/2024 16:53 15/04/2024 17:00
169 Gói thầu số 15MSHH-SXKD-2024: Cung cấp bộ điều khiển vị trí hệ thống điều tốc CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 14:33 29/03/2024 14:33 05/04/2024 15:00
170 Gói thầu số 19MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 16:30 29/03/2024 16:30 05/04/2024 15:35
171 Gói thầu số 17MSHH-SXKD-2024: Cung cấp dầu, mỡ, sơn, hóa chất lọc nước phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 17:02 29/03/2024 17:02 05/04/2024 16:50
172 Gói thầu số 18MSHH-SXKD-2024: Cung cấp dầu cách điện MBA phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/03/2024 17:34 29/03/2024 17:34 05/04/2024 17:30
173 Gói thầu số 02MSHH-SCL-2024: Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ sửa chữa máy cắt đầu cực tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 12/04/2024 10:00 12/04/2024 10:00 22/04/2024 14:00
174 Gói thầu số 36PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 23/04/2024 15:30 23/04/2024 15:30 02/05/2024 15:30
175 Gói thầu số 37MSHH-SXKD-2024: Mua sắm công tơ đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 06/05/2024 15:00 06/05/2024 15:00 13/05/2024 15:30
176 Gói thầu 11PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình Thủy điện Đại Ninh CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 06/05/2024 16:00 06/05/2024 16:00 15/05/2024 16:00
177 Gói thầu 03MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư thiết bị điện phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 15/05/2024 14:26 15/05/2024 14:26 24/05/2024 14:30
178
Gói thầu 27PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 17/05/2024 15:30 17/05/2024 15:30 24/05/2024 15:30
179 Gói thầu số 23MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư thiết bị công nghệ thông tin, bản quyền phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 27/06/2024 15:57 27/06/2024 15:57 08/07/2024 16:00
180 Gói thầu số 33MSHH-SXKD-2024: Cung cấp trang phục bảo
hộ lao động năm 2024
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/06/2024 16:45 28/06/2024 16:45 08/07/2024 10:00
181 Gói thầu số 34MSHH-SXKD-2024: Cung cấp trang phục làm
việc năm 2024
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 28/06/2024 16:42 28/06/2024 16:42 08/07/2024 09:30
182 Gói thầu số 21MSHH-SXKD-2024: Cung cấp công cụ dụng
cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/06/2024 10:56 29/06/2024 10:56 08/07/2024 09:00
183 Gói thầu số 22MSHH-SXKD-2024: Cung cấp vật tư thiết bị
an toàn, phòng cháy chữa cháy phục vụ sản xuất kinh doanh
năm 2024
CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 29/06/2024 11:12 29/06/2024 11:12 08/07/2024 11:20
184 Gói thầu số 29PTV-SXKD-2024: Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2024 CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH 30/06/2024 09:53 30/06/2024 09:53 08/07/2024 10:00