Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 7 và kế hoạch tháng 8 năm 2020

Thông tin chi tiết tại đây.