Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp EVNGENCO1

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển chọn tổ chức/cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo các nội dung như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ KHCN

Tuyển chọn tổ chức/cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện 02 nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty Phát điện 1 với nội dung chi tiết theo phụ lục kèm theo.

2. Hồ sơ đăng ký chủ trì

Hồ sơ đăng ký hoàn thành theo hướng dẫn tại Phụ luc C Quy chế quản ký hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, bao gồm:

- Văn bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN của đơn vị chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm/đồng chủ nhiệm;

- Thuyết minh (bao gồm cả dự toán kinh phí) nhiệm vụ KHCN;

- Hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

- Thời gian: Trước ngày 26/9/2021;

- Địa chỉ: Tổng công ty Phát điện 1, tầng 16 tòa nhà Thainam Building, số 22 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (gửi hồ sơ gốc).

4. Hình thức tuyển chọn

Xét duyệt, đánh giá theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

DANH SÁCH NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN – ĐỢT 2 NĂM 2021

STT

TÊN NHIỆM VỤ

  1.  

Nghiên cứu công nghệ đốt than trộn giữa Á Bitum và Bitum nhập khẩu - Áp dụng thử nghiệm tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 (Phiếu đề xuất tại đây).

  1.  

Nghiên cứu, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế bồi lắng cho cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Phiếu đề xuất tại đây).

 

 


  • Ban Kỹ thuật sản xuất