Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức/ cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO1

Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển chọn tổ chức/cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo các nội dung như sau:

1. Danh mục nhiệm vụ KHCN

Tuyển chọn tổ chức/cá nhân đủ năng lực chủ trì thực hiện 04 nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty Phát điện 1 (Chi tiết theo phụ lục kèm theo).

2. Hồ sơ đăng ký chủ trì

Hồ sơ đăng ký hoàn thành theo hướng dẫn tại Phụ luc C Quy chế quản ký hoạt động KHCN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, bao gồm:

- Văn bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN của đơn vị chủ trì;

- Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm;

- Thuyết minh (bao gồm cả dự toán kinh phí) nhiệm vụ KHCN;

- Hồ sơ liên quan khác (nếu có).  

3. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

- Thời gian: Trước ngày 08/3/2021;

- Địa chỉ: Tổng công ty Phát điện 1, tầng 16 tòa nhà Thai Building, số 22 đường Dương Đình Nghệ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (gửi hồ sơ gốc).

4. Hình thức tuyển chọn

Xét duyệt, đánh giá theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Phụ lục Danh sách nhiệm vụ tuyển chọn thực hiện như sau: