Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự Văn phòng, các Ban EVNGENCO1

Tổng công ty Phát điện 1 xin thông báo kết quả tuyển dụng Văn phòng, các Ban theo các Thông báo số 258/TB-EVNGENCO1 ngày 11/10/2023 và số 292/TB-EVNGENCO1 ngày 22/11/2023 như sau:

1. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Ban Kinh doanh thị trường điện:

- Ông Lương Quang Huy, Cử nhân Công nghệ thông tin.

2. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Ban Quản lý Đấu thầu:

- Ông Đặng Trung Hải, Cử nhân Kỹ thuật và Công nghệ, Thạc sĩ Năng lượng hạt nhân và vật lý nhiệt.

3. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Ban Quản lý Đầu tư xây dựng:

- Ông Nguyễn Văn Nhất, Kỹ sư công trình thủy lợi.

4. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Văn Phòng:

- Bà Vũ Thị Mỹ Sơn, Cử nhân Kế toán.

5. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Ban Tài chính Kế toán:

- Bà Hà Thị Yến, Cử nhân Kế toán.

6. Trúng tuyển vị trí chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự:

          - Ông Lưu Thiên Sinh, Cử nhân Khoa học quản lý.


  • Ban TCNS