Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TX-MS.23-11: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2023

Thông tin chi tiết tại đây: TB KQLCNT gói Trang TBVP 2023