TBMT gói thầu 02MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển năm 2024

TBMT gói thầu 02MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển năm 2024

TBMT gói thầu 02MSHH-SXKD-2024:  Mua sắm vỏ xe cho các phương tiện vận chuyển năm 2024