TBMT gói thầu 01MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX đợt 1/2024

TBMT gói thầu 01MSHH-SXKD-2024: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX đợt 1/2024

TBMT gói thầu 01MSHH-SXKD-2024:  Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ SCTX đợt 1/2024