QTP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 15/6/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thảo luận và thông qua các nội dung có liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2023

     Tới dự Đại hội có đại diện các cổ đông lớn như: Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Điện lực (KTV), Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cùng các cổ đông đại diện theo ủy quyền, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty.

     Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thông qua các nội dụng quan trọng gồm: Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD, ĐTXD và ĐTPT năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022, Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS…

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc QTP trình bày báo cáo tại Đại hội

     Tại Đại hội, ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty. Theo đó, năm 2022, tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn như: tình hình dịch bệnh Covid- 19 những tháng đầu năm 2022 có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến các mặt hoạt động SXKD; Tuy nhiên bằng sự cố gắng và thực hiện linh hoạt các giải pháp, kết thúc năm 2022, Công ty sản xuất đạt 7.059 tỷ kWh, sản lượng điện bán đạt 6.425 tỷ kWh, các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra, Công ty đảm bảo lợi ích cổ đông. Kế hoạch năm 2023 của Công ty: Sản lượng điện sản xuất: 7.519 tỷ kWh, sản lượng điện bán : 6.815 tỷ kWh.

      Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 được thông qua tại Đại hội đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT năm 2022, theo đó HĐQT chấp hành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đã chủ động, tích cực theo sát và chỉ đạo bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất. Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua điều động, luận chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty; Chú trọng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bám sát công tác đầu tư xây dựng…

Ông Đinh Kim Cương – Thành viên HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại Đại hội

      Phát biểu tại Đại hội, ông Đinh Kim Cương –Thành viên HĐTV Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần lớn chúc mừng Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đây là các số liệu đáng khích lệ. Qua đây Ông đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của HĐQT, cán bộ quản lý và tập thể người lao động Công ty. Ông cũng khẳng định EVNGENCO1 luôn đồng hành, phối hợp với HĐQT giúp Công ty khắc phục khó khăn để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Công ty tiếp tục tổ chức tốt các khâu SXKD, nâng cao hiệu quả đầu tư tài chính.

      Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh rằng năm 2022 là một năm rất khó khăn với Công ty. Tuy nhiên bằng sự đoàn kết, cố gắng, sáng tạo của CBCNV Công ty đã vượt qua được các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2022 Công ty đã đạt hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được chú trọng, tình hình tài chính ổn định. HĐQT cam kết tập trung tối đa, chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai đồng bộ các giải pháp, tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT QTP phát biểu tại Đại hội

      Đại hội cũng đã nhất trí thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát Công ty theo quy định.

 

Thành viên HĐQT và BKS Công ty ra mắt tại Đại hội

Đại hội tặng hoa và kỷ niệm chương chia tay các ông bà thôi chức danh HĐQT và BKS


  • Thu Hà - QTP