Nhiệt điện Quảng Ninh học tập và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 13/8/2022, Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Công ty và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Đồng chí Phan Thị Hải Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ  năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII)

Mục đích của Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy và  cán bộ, đảng viên Công ty tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội nghị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Phan Thị Hải Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long truyền đạt nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ  năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Hạ Long Thủ trưởng Ủy ban thanh tra kiểm tra Thành phố Hạ Long truyền đạt về Quy định số 69-QĐ/TW

Tiếp đó, Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Quý - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Hạ Long Thủ trưởng Ủy ban thanh tra kiểm tra Thành phố Hạ Long truyền đạt về Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Quy định 69 gồm 4 chương, 58 điều; các điểm mới tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật để tổ chức Đảng, đảng viên không muốn vi phạm, không dám vi phạm kỷ luật Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh khẳng định Đảng ủy Công ty quyết tâm đưa việc học tập và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các chi bộ, các đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong Công ty cần tích cực tuyên truyền, quán triệt, nắm vững những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 36-KL/TW và Quy định số 69-QÐ/TW, từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty và của từng tổ chức, Chi bộ, đơn vị trực thuộc bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau Hội nghị các cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong toàn Đảng bộ Công ty tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 36-KL/TW; Quy định 69-QĐ/TW đến cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả như: Sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, cuộc họp của đơn vị.../.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị


  • Nguyễn Thị Nga - QTP