EVNGENCO1 công bố thông tin DNNN 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tổng công ty Phát điện 1 công bố thông tin của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tại đây.


  • Thu Hà (VP)