Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp

Ngày 25/4/2023, Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) với sự có mặt của 36 cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông, tương ứng 88.864.331 cổ phần, chiếm 83,37% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Đạo, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày Báo cáo số 636/BC-HĐQT ngày 21/4/2023 của HĐQT công ty về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội cũng đã nghe bà Lê Mai Hạnh, Trưởng ban kiểm soát công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát số 525/BC-VNPD-BKS ngày 7/4/2023 về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023…

Đại hội cũng đã nghe bà Bùi Thị Thu Trang, Trưởng phòng TCKT công ty trình bày Tờ trình số 464/TTr-VNPD ngày 3/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022, Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình số 634/TTr-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng như đề nghị nêu rõ doanh thu của từng nhà máy và doanh thu tăng thêm từ thị trường điện năm 2022 và 2023; Đề nghị giải thích lý do có phát sinh chi phí năm 2022 vượt quá kế hoạch chi phí năm 2023; Đề nghị giải thích dòng tiền thu về đạt doanh thu cao trong năm 2022 sẽ đầu tư vào lĩnh vực Năng lượng tái tạo hay dự án thuỷ điện khác?, Cần xem xét phát triển thêm các nguồn điện khác, Công ty cung cấp số liệu kế hoạch dài hạn để cổ đông được biết…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc của cổ đông, Đoàn chủ toạ đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, trả lời các câu hỏi và thắc mắc của cổ đông, đạt được sự đồng thuận cao.

Tại Báo cáo Đánh giá thực trạng kết quả SXKD- ĐTXD năm 2022, Kế hoạch năm 2023 của công ty tại Báo cáo số 637/BC- H ĐQT ngày 21/4/2023 cho thấy:

+ Sản lượng điện thương phẩm Kế hoạch năm 2022 là 433,879 kWh, thực hiện: 562,615 kWh đạt tỷ lệ 129.67%.

+ Doanh thu sản xuất điện Kế hoạch năm 2022 là 496.300,659 Triệu đồng, thực hiện: 697.333,684 Triệu đồng, đạt 140, 51%.

+ Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm 2022 là 116.219,046 Triệu đồng, thực hiện: 284.019,227 Triệu đồng, đạt 153,96%.

Kế hoạch năm 2023, sản lượng điện thương phẩm dự kiến 458,646 kWh, doanh thu sản xuất điện 524.632,550 Triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 161.513,101 Triệu đồng.