Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Địa chỉ: 80A Trần Phú, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng

+ Tiền thân là Nhà máy Thủy điện Đa Nhim được khởi công ngày 01/4/1961; thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BCN ngày 30/03/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) và chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ngày 07/10/2011.

+ Quản lý vận hành cụm nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha (247,5 MW), Hàm Thuận - Đa Mi (475 MW) và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi (42 MW) ; sản lượng điện bình quân hàng năm đạt 2,77 tỷ kWh.

+ Góp phần quan trọng trong việc cắt, giảm lũ và cấp nước cho khu vực hạ du.