Công ty ĐHĐ: Vượt kế hoạch năm 2022 bằng sức mạnh tập thể

Ngày 27/4/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể lãnh đạo và người lao động. Tại Đại hội, tất cả các nội dung do Hội đồng quả trị và Ban kiểm soát đệ trình đều được cổ đông biểu quyết thông qua với tỉ lệ đạt 100%.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2023

Theo các báo cáo của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội, tình hình thủy văn năm 2022 trên lưu vực hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận có diễn biến trái chiều. Lưu lượng nước về hồ Đơn Dương cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm trong khi lưu lượng về hồ Hàm Thuận thấp hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Vượt qua những khó khăn về diễn biến thủy văn, toàn thể lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ đã đoàn kết, nỗ lực trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và vận hành sản xuất điện. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như: Tỉ lệ điện tự dùng cho sản xuất điện, hệ số khả dụng, tỉ lệ dừng máy do sự cố và tỉ lệ dừng máy bảo dưỡng đều đạt kế hoạch. Trong năm, Công ty sản xuất được 3,105 tỷ kWh, đạt 126,09% kế hoạch về sản lượng điện sản xuất.

Về đầu tư tài chính, Công ty ĐHĐ đang góp vốn vào các công ty cổ phần gồm: Công ty cổ phần Thủy điện Hạ Sông Pha, Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Trong năm, Công ty đã nhận được 13,2 tỷ đồng tiền tạm ứng cổ tức từ các công ty cổ phần này.

Về kết quả sản xuất kinh doanh, Công ty đạt 128,71% doanh thu kế hoạch. Với kết quả đó, Công ty đã nộp ngân sách cho các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng hơn 928 tỷ đồng qua các khoản thuế và phí gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế môn bài, phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đồng thời cung cấp đầy đủ nước cho hạ du các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng theo kế hoạch đã thống nhất.

Ông Đỗ Minh Lộc - P.TGĐ trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tiến độ thực hiện các dự án đầu tư và các hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản suất kinh doanh, các chỉ số tài chính tốt hơn so với năm 2021, cụ thể như sau:

- Về cơ cấu tài sản: Tỷ trọng tài sản ngắn hạn ngày càng tăng chủ yếu do doanh thu tăng nên nguồn tiền và khoản phải thu tăng so với năm trước. Tuy vậy, tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn vì Công ty có nhiều tài sản cố định.

- Về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu: Nợ vay giảm so với năm 2021 do trả nợ gốc trong năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đang ở mức rất thấp nên hệ số an toàn về tài chính của Công ty cao.

- Hệ số khả năng thanh toán tăng so với năm 2021 do tài sản ngắn hạn tăng và nợ ngắn hạn giảm. Hệ số khả năng thanh toán đang ở mức cao.

- Tỷ suất sinh lợi tăng cao so với năm 2021 do tình hình thuỷ văn thuận lợi dẫn đến doanh thu đạt cao, các tỷ suất sinh lợi tăng cao và đạt ở mức rất tốt.

Về công tác quản trị, Hội đồng quả trị đã ban hành 96 nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác điều hành, sản xuất kinh doanh và đầu tư theo các kiến nghị từ Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, tập trung hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đề ra các chủ trương, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phù hợp, kịp thời; quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả cao hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng quản trị và sự đồng thuận của các cổ đông.

Trong năm, Công ty thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2023, trong đó bao gồm một số chỉ tiêu như: Sản lượng điện sản xuất 2.884 triệu kWh, sản lượng điện thương phẩm 8.860 triệu kWh, tổng doanh thu 2.263 tỉ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế 857 tỉ đồng và mức chia cổ tức 20%... Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh thấp hơn năm 2022 do dự báo hiện tượng El Nino sẽ gây ra khô hạn trên lưu vực làm cho lưu lượng nước về các hồ chứa thấp hơn năm 2022.

Ông Phạm Viết Hùng - Thành viên HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Viết Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 - Cổ đông chiếm cổ phần chi phối tại Công ty ĐHĐ) ghi nhận sự nỗ lực của tập thể Công ty ĐHĐ và tin tưởng Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 sẽ phối hợp Hội đồng quản trị đưa Công ty ngày càng phát triển. Ông Phạm Viết Hung cho biết: “Với vai trò đại diện cho cổ đông lớn, tôi vui mừng vì các nội dung chỉ đạo Người đại diện đều được Đại hội biểu quyết thông qua. Đây là một khởi đầu để Công ty tiếp tục thành công trong năm 2023 và chinh phục những đỉnh cao mới. Tôi thấy phấn khởi vì ĐHĐ là một tập thể có nhiều kinh nghiệm và đoàn kết. Trong thời gian tới, tôi đề nghị Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 2023, đảm bảo các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức đáp ứng kỳ vọng của cổ đông”.

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu: “Thay mặt toàn thể cán bộ và công nhân viên Công ty, tôi rất vinh dự khi nhận được sự động viên từ Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 1. Toàn thể Công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội thông qua. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp phù hợp để quản lý vận hành, khai thác có hiệu quả các nhà máy của Công ty; đồng thời nâng cao hiệu trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển để đạt được kết quả tốt nhất”.

Ông Lê Văn Quang tặng hoa cám ơn ông Nguyễn Đăng Dung đã có nhiều đóng góp cho Công ty trong thời gian thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát

Bà Đinh Hải Ninh - Trưởng ban kiểm soát Công ty ĐHĐ từ ngày 27/4/2023

Tại Đại hội năm nay, cổ đông đã biểu quyết thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Đăng Dung - Trưởng Ban kiểm soát theo nguyện vọng và bầu bổ sung bà Đinh Hải Ninh là thành viên Ban kiểm soát. Trong cuộc họp của Ban kiểm soát cùng ngày, bà Đinh Hải Ninh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

 


  • Nguyễn Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét