Công bố thông tin của doanh nghiệp - Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐTV ngày 10/5/2021 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty về việc thông qua báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doang nghiệp và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 1.

Tổng Công ty Phát điện 1 kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nội dung công bố thông tin của Tổng Công ty về Báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung chi tiết tại đây


  • Phạm Phương Thảo