• 04/08/2022

Chặng đường 10 năm của Tổng công ty Phát điện 1 - một bước rất ngắn của lịch sử (2013-2023) nhưng cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng công ty bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu, công sức và với tinh thần sáng tạo, đổi mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đã đạt được kết quả thật đáng tự...


Số lượt truy cập 4.480.297

Đang trực tuyến 43