Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tổng Công ty Phát điện 1 có đội ngũ lao động trẻ, có trình độ. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để EVNGENCO1 chủ động, linh hoạt tiếp cận tri thức mới, ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xác định con người là yếu tố nền tảng, cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền vững, trong năm 2020, Tổng công ty liên tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 9.000 lượt CBCNV. Từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết của đội ngũ nhân sự, góp phần nâng hiệu quả công việc và năng suất lao động trong Tổng công ty.

Đối với đào tạo đội ngũ quản lý, song song với việc cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo theo chương trình của EVN, Tổng công ty còn triển khai các chương trình đào tạo về quản trị tài chính doanh nghiệp cổ phần, chuyển đổi số, kỹ năng lãnh đạo... Đồng thời, Tổng công ty còn xây dựng Đề án xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021-2030, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cũng trong năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành xây dựng 30 bài giảng E-learning, ban hành bộ tiêu chuẩn chuyên gia cấp Tổng công ty làm cơ sở cho việc xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo, đánh giá đội ngũ ứng viên chuyên gia. Đây cũng là năm đầu tiên Tổng công ty tổ chức Hội nghị đào tạo cho đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật ở các phòng, ban, đơn vị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, Tổng Công ty Phát điện 1 đang tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt và phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đẩy mạnh hoạt động đào tạo nội bộ, xây dựng và phát triển văn hóa học tập, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, tư duy tốt, có khả năng hành động hiệu quả góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.


  • 11/03/2022 10:41
  • Thu Hà (VP)