Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Tính đến 31/12/2021, Tổng công ty Phát điện 1 có 3.277 cán bộ công nhân viên. Trong đó, 63,6% lao động dưới 40 tuổi; 26,76% từ 40 đến dưới 50 tuổi; về trình độ đào tạo có 56% lao động có trình độ đại học trở lên, 24,2% trình độ cao đẳng, trung cấp. Đây là nguồn lực quan trọng để EVNGENCO1 linh hoạt tiếp cận tri thức mới,ứng dụng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Xác định con người là yếu tố nền tảng, cốt lõi cho sự phát triển ổn định và bền vững nên EVNGENCO1 luôn đặc biệt quan tâm và chú trọng triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Tổng công ty đã tổ chức đào tạo cho hơn 10.000 lượt CBCNV.
Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, ngoài chương trình đào tạo của EVN, Tổng công ty cũng đã triển khai các chương trình đào tạo về quản trị tài chính doanh nghiệp cổ phần, chuyển đổi số, kỹ năng lãnh đạo... Xây dựng Đề án đào tạo cho đội ngũ cán bộ chủ chốt giai đoạn 2021 - 2030 nhằm xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản lý, có khả năng hành động sắc bén, đáp ứng yêu cầu quản trị trong thời gian tới.
Kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Tổng công ty phát điện 1 đang rà soát Hệ thống quản lý đào tạo, xây dựng bổ sung các quy trình mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Tổng công ty.
 


  • 19/07/2022 03:50