1. Vị trí treo cờ

Nghiêm túc thực hiện mọi nghi thức lễ tân Nhà nước đối với việc sử dụng Quốc kỳ.

2. Nguyên tắc treo cờ

- Cờ phải phẳng phiu, nguyên dạng và nguyên màu sắc.

- Cờ tại Hội nghị phải được treo cao hơn đầu diễn giả.

- Không sử dụng cờ vào bất cứ mục đích nào khác ngoài nghi thức.

- Khi cờ không sử dụng được nữa thì phải thu hồi và xử lý theo quy định.