Bộ quy tắc ứng xử của EVNGENCO1 được xây dựng trên nền tảng Bộ Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1 đã được ban hành năm 2013.

Bộ quy tắc ứng xử của EVNGENCO1 khi đi vào áp dụng thực tiễn sẽ phát huy được năng lực của từng CBCNV EVNGENCO1 và là động lực thúc đẩy cho mỗi CBCNV EVNGENCO1 thực thi có hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp và thái độ làm việc văn minh, có văn hóa.

Hy vọng rằng, Bộ quy tắc ứng xử của EVNGENCO1 sẽ là quy định chuẩn mực được ứng dụng, đồng hành cho mỗi CBCNV EVNGENCO1 quán triệt, hiểu sâu sắc và hành động thông qua hành vi ứng xử khi làm việc, giao tiếp, góp phần gìn giữ và nâng cao truyền thống đoàn kết nội bộ, đồng thời tạo dựng hình ảnh và giữ vững niềm tin của khách hàng, của đối tác và của cộng đồng đối với EVNGENCO1

Bạn có thể tải về bộ Quy tắc ứng xử tại đây