Ngày 23/05/2024, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự có mặt của các cổ đông pháp nhân, thể nhân, tương ứng 28.594.614 cổ phần, chiếm tỷ lệ tương đương 78% có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đây là sự kiện quan trọng hàng năm của...


Ngày 26/4/2024, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Vượt qua nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, Công ty đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao.Vừa qua, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Về dự đại hội có sự hiện diện của 25 cổ đông và đại diện theo ủy quyền cho 31.689.144 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Ngày 15/6/2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để thảo luận và thông qua các nội dung có liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội cổ...
Ngày 27/4/2023, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 vượt kế hoạch ở nhiều lĩnh vực nhờ sự nỗ lực và đoàn kết của toàn thể lãnh đạo và người lao động. Tại...


Số lượt truy cập 9.232.723

Đang trực tuyến 44