STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đăng tải

Thời điểm phát hành HSMT

Thời điểm đóng thầu

1

Gói thầu số 2: Cung cấp sứ xuyên 110kV cho MBT AT4 Nhà máy thủy điện Đại Ninh

Công ty Thủy điện Đại Ninh

21/01/2021 14:37

21/01/2021 14:37

01/02/2021 - 09:00

2

Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/01/2021 15:49 21/01/2021 15:49 01/02/2021 - 11:00
3 Gói thầu số 1: Cung cấp bộ truyền động máy cắt 110kV và chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/02/2021 14:31 17/02/2021 14:31

01/03/2021 09:00

4 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/03/2021 13:39 02/03/2021 13:39 12/03/2021 - 14:00
5 Gói thầu số 6: Cung cấp dầu, mỡ kỹ thuật phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 09:28 05/03/2021 09:28 10/03/2021 - 10:00
6 Gói thầu số 12: Sửa chữa lớn đập phụ số 1 Công ty Thủy điện Đại Ninh 05/03/2021 13:52 05/03/2021 13:52

15/03/2021 - 14:00

7 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 09/03/2021 11:13 09/03/2021 11:13 16/03/2021 - 11:30
8 Gói thầu số 4: Cung cấp vật tư phụ phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

 09/03/2021 14:04

09/03/2021 14:04 12/03/2021 - 15:00 
9 Gói thầu số 2: Cung cấp Board mạch điều tốc phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 1/03/2021 13:47 1/03/2021 13:47 22/03/2021 - 09:00
10 Gói thầu số 1: Cung cấp vật tư, thiết bị phần điện phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 10:24 15/03/2021 10:24 25/03/2021 - 10:30
11 Gói thầu số 13: Cung cấp dịch vụ vệ sinh, nấu ăn tại Công ty Thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/03/2021 15:46 15/03/2021 15:46 18/03/2021 16:00
12 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 19/04/2021 16:21 19/04/2021 16:21 23/04/2021 16:30
12 Gói thầu số 12: Mua bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/03/2021 09:57 22/03/2021 09:57 26/03/2021 10:00
13 Gói thầu số 3: Cung cấp vật tư thiết bị phần điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/03/2021 10:29 26/03/2021 10:29 05/04/2021 10:30
14 Gói thầu số 5: Cung cấp board mạch điều tốc phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 29/03/2021 08:52 29/03/2021 08:52 08/04/2021 - 09:00
15 Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31

29/03/2021 13:31

02/04/2021 14:00

16 Gói thầu số 21: Kiểm định công tơ đo đếm điện năng nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 08:59 30/03/2021 08:59 02/04/2021 15:00
17 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/03/2021 13:57 30/03/2021 13:57 09/04/2021 - 14:00
18 Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 08/04/2021 09:53 08/04/2021 09:53 13/04/2021 10:00
19 Gói thầu số 5: Gia công trục kim phun phục vụ sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 13/04/2021 14:29 13/04/2021 14:29 23/04/2021 15:00
20 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 14/04/2021 10:26 14/04/2021 10:26 22/04/2021 10:30
21 Gói thầu số 32: Xử lý sạt lở mái taluy âm đường vào nhà van (đoạn tiếp giáp với đường QL28B) Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:22 16/04/2021 10:22 26/04/2021 10:30
22 Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:35 16/04/2021 10:35 26/04/2021 11:00
23 Gói thầu số 8: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 16/04/2021 10:28 16/04/2021 10:28 26/04/2021 10:45
24

Gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và sửa chữa thang máy

Công ty Thủy điện Đại Ninh

29/03/2021 13:31 

29/03/2021 13:31

02/04/2021 - 14:00

25

Gói thầu số 40: Thử nghiệm CT, thử nghiệm máy biến thế T1 và kiểm định chống sét van

Công ty Thủy điện Đại Ninh

8/04/2021 09:53

08/04/2021 09:53

13/04/2021 - 10:00

26
Gói thầu số 27: Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động năm 2021
Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 09:10 22/04/2021 09:10 27/04/2021 14:00
27 Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/04/2021 15:12 22/04/2021 15:12 29/04/2021 16:00
28 Gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 10:18  26/04/2021 10:18 06/05/2021 10:30
29 Gói thầu số 23: Mua bảo hiểm xe ô tô năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/04/2021 14:56 26/04/2021 14:56 29/04/2021 15:00
30 Gói thầu số 15: Cung cấp dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:23 28/04/2021 15:23 05/05/2021 15:30
31 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/04/2021 15:55 28/04/2021 15:55 05/05/2021 16:00
32 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/05/2021 13:41 17/05/2021 13:41 20/05/2021 14:00
33 Gói thầu số 17: Mua sắm vật tư phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/05/2021 15:28 20/05/2021 15:28 25/05/2021 15:30
34 Gói thầu số 22: Trang bị lốp xe năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:20 24/05/2021 14:20 27/05/2021 14:30
35 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 24/05/2021 14:25 24/05/2021 14:25 27/05/2021 15:00
36 Xây dựng hàng rào bảo vệ công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 14:36 25/05/2021 14:36 04/06/2021 15:00
37 Gói thầu số 11: Sửa chữa, bảo dưỡng khu văn phòng trụ sở chính và nhà trực vận hành tại Ninh Gia Công ty Thủy điện Đại Ninh 25/05/2021 15:00 25/05/2021 15:00 04/06/2021 15:30
38 Gói thầu số 9: Đo tổn thất điện môi cuộn dây Startor; Thử nghiệm CT, TU, máy biến thế và thử nghiệm chống sét van Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 08:30 28/05/2021 08:30 02/06/2021 09:00
39 Gói thầu số 34: Lặn kiểm tra, vớt rác, vệ sinh cửa nhận nước và cống xả mực nước thấp Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/05/2021 14:10 28/05/2021 14:10 02/06/2021 14:30
40 Gói thầu số 43: Mua sắm van, gioăng, phớt phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 08:49 07/06/2021 08:49 10/06/2021 09:00
41 Gói thầu số 44: Mua sắm camera, cảm biến tầm xa Công ty Thủy điện Đại Ninh 07/06/2021 09:15 07/06/2021 09:15 10/06/2021 09:30
42 Gói thầu số 8: Bảo dưỡng đoạn đường dây từ máy biến thế T2 đến ngăn lộ 232, gia cố móng trụ và di dời đường dây 22kV Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/06/2021 08:14 11/06/2021 08:14 21/06/2021 08:30
43 Gói thầu số 6: Cung cấp phần mềm, vật tư thiết bị CNTT phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/06/2021 13:20 18/06/2021 13:20 28/06/2021 14:00
44 Gói thầu số 30: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/06/2021 09:43

24/06/2021 09:43

29/06/2021 10:00

45 Gói thầu số 18: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/06/2021 14:02 28/06/2021 14:02 01/07/2021 15:00
46 Gói thầu số 20: Mua sắm nội thất văn phòng làm việc Công ty Thủy điện Đại Ninh 01/07/2021 14:15 01/07/2021 14:15 06/07/2021 15:00
47 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 20/07/2021 09:47 20/07/2021 09:47 23/07/2021 10:00
48 Gói thầu số 52: Sửa chữa, bảo dưỡng mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ hồ chứa thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/07/2021 13:43 30/07/2021 13:43 09/08/2021 14:00
49

Gói thầu số 16: Gia công trục kim phun, chốt cần gạt, thanh truyền phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 08:42 03/08/2021 08:42 06/08/2021 10:00
50 Gói thầu số 45: Kiểm định định kỳ máy biến điện áp (TU), máy biến dòng điện (TI) cho các công tơ đo đếm nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 03/08/2021 14:18 03/08/2021 14:18 06/08/2021 15:00
51 Gói thầu số 24: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:39 18/08/2021 10:39 25/08/2021 11:00
52 Gói thầu số 25: Mua sắm trang phục làm việc năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 18/08/2021 10:20 18/08/2021 10:20 18/08/2021 11:00

53

Gói thầu số 46: Mua sắm vật tư thiết bị điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh

24/08/2021 09:37

24/08/2021 09:37 27/08/2021 10:00
54 Gói thầu số 48: Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 26/08/2021 10:48 26/08/2021 10:48 31/08/2021 11:00
55 Gói thầu số 9: Quan trắc biến dạng công trình chu kỳ 15 Công trình thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:23 31/08/2021 08:23 20/09/2021 08:30
56 Gói thầu số 10: Quan trắc xói lở và bồi lắng lòng hồ thủy điện Đại Ninh chu kỳ 7 Công ty Thủy điện Đại Ninh 31/08/2021 08:47 31/08/2021 08:47 20/09/2021 09:00
57 Gói thầu số 13: Sửa chữa lớn các công trình kiến trúc khu vực nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 21/09/2021 15:25 21/09/2021 15:25 01/10/2021 15:30
58 Gói thầu số 50: Mua sắm dầu bôi trơn phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 22/09/2021 08:35 22/09/2021 08:35 27/09/2021 09:00
59 Gói thầu số 31: Hiệu chuẩn, kiểm định các phương tiện đo cho nhà máy thủy điện Đại Ninh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 30/09/2021 10:03 30/09/2021 10:03 05/10/2021 10:30
60 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:23 04/10/2021 09:23 07/10/2021 09:30
61

Gói thầu số 49: Mua sắm vật tư thiết bị phụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2)

Công ty Thủy điện Đại Ninh 04/10/2021 09:48 04/10/2021 09:48 07/10/2021 10:00
62 Gói thầu số 53: Mua sắm vật tư sắt, thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 14:57 11/10/2021 14:57 14/10/2021 15:00
63 Gói thầu số 55: Cung cấp máy, thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 2) Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/10/2021 15:01 11/10/2021 15:01 14/10/2021 15:30
64 Gói thầu số 54: Cung cấp máy đo, máy công cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 (đợt 3) Công ty Thủy điện Đại Ninh 12/10/2021 14:09 12/10/2021 14:09 15/10/2021 14:30
65 Gói thầu số 33: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống quan trắc đập thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 15/10/2021 10:12 15/10/2021 10:12 25/10/2021 10:30
66 Gói thầu số 47: Mua sắm gioăng làm kín, vật tư sắt thép phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 28/10/2021 10:21 28/10/2021 10:21 02/11/2021 10:30
67 Gói thầu số 51: Cung cấp và lắp đặt vách ngăn phòng thiết bị kích từ nhà máy thủy điện Đại Ninh Công ty Thủy điện Đại Ninh 11/11/2021 13:18 11/11/2021 13:18 16/11/2021 13:30
68 Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty Thủy điện Đại Ninh 17/11/2021 14:47 17/11/2021 14:47 22/11/2021 15:00
69 Gói thầu số 1: Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBCNV năm 2022 Công ty Thủy điện Đại Ninh 02/12/2021 16:04 02/12/2021 16:04 07/12/2021 16:30
 

Đại diện hai đơn vị tham gia lễ ký kết, về phía EVNGENCO1 có Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng Giám đốc Tổng công ty. Về phía Công ty Cổ phần FPT có Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc; Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT; Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng giám đốc, Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT. 


Ký kết “Thỏa thuận hợp tác Chiến lược về Chuyển đổi số giữa Công ty cổ phần FPT và Tổng Công ty Phát điện 1”

Mục tiêu của “Thỏa thuận hợp tác Chiến lược về Chuyển đổi số giữa Công ty cổ phần FPT và Tổng Công ty Phát điện 1” là mong muốn thúc đẩy hoạt động hợp tác, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh giữa EVNGENCO1 và FPT thông qua việc hợp tác phát triển và đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ.

Về nội dung hợp tác, Công ty Cổ phần FPT sẽ cung cấp cho EVNGENCO1 dịch vụ tư vấn và triển khai Chuyển đổi số cho các mảng Sản xuất, Kinh doanh và Quản trị/Vận hành; Dịch vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (đào tạo quản lý các cấp, hợp tác đào tạo các lĩnh vực liên quan đến Chuyển đổi số).

Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 đã khẳng định Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chiến lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và Tổng công ty Phát điện 1 nói riêng. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị thể hiện tầm nhìn lớn và quyết tâm của EVNGENCO1 về chuyển đổi số. Ông Khoa cũng đánh giá cao tiềm năng của thỏa thuận hợp tác này.

Đồng thời, Ông cũng tin tưởng đây sẽ là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển quan trọng, đưa EVNGENCO1 tiến những bước vững chắc trên hành trình chuyển đổi số, xây dựng Tổng công ty Phát điện 1 trở thành Doanh nghiệp số vững mạnh, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Tổng Công ty phát điện hàng đầu khu vực.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT chia sẻ tại sự kiện

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT chia sẻ tại sự kiện: “Công ty Cổ phần FPT tự hào là đơn vị tiên phong trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và đang đồng hành cùng Chính phủ, các doanh nghiệp phát triển bền vững và linh hoạt, thần tốc và bứt phá trong tương lai. Chúng tôi cam kết và sẽ khẳng định vai trò chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số của mình thông qua lộ trình và các chương trình hành động cụ thể, song hành cùng EVNGENCO1 giải quyết các bài toán trọng tâm một cách hiệu quả, hướng tới mục tiêu đưa EVNGENCO1 trở thành một trong những Tổng công ty phát điện hàng đầu khu vực”.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021 được xây dựng gồm 30 nội dung và đến nay đã hoàn thành 26/30 nội dung (04 nội dung còn lại tiếp tục hoàn thiện trong tháng 12/2021). Để có được kết quả đó, trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm vàchỉ đạo của các cấp lãnh đạo, Đảng ủy Tổng công ty đã cụ thể hóa thành trên 500 văn bản các loại để lãnh đạo chỉ đạo. Ban chấp hành cũng đề ra các giải pháp kịp thời để thực hiện thắng lợi các chương trình kế hoạch, đồng thời chú trọng tạo khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 báo cáo tại Hội nghị

Trước những diễn biến của dịch bệnh Covid – 19, Đảng uỷ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung và của Tổng công ty nói riêng. Các phương án, kịch bản phòng, chống dịch được xây dựng chi tiết, linh hoạt. Trong năm 2021, 100% các đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Tổ an toàn COVID-19. Tổng số CBCNV trong Tổng công ty đã tiêm mũi 1 là 4.256 người, chiếm 97,37 % tổng số CBCNV đăng ký tiêm và 4.138 CBCNV đã tiêm mũi 2 đạt 97,23% trên tổng số CBCNV đã tiêm mũi 1. 

Công tác chuyển đổi số - chủ đề năm 2021 của EVN - cũng là một trong những điểm sáng của EVNGENCO1 trong năm qua. Nhận định chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại kinh tế toàn cầu, EVNGENCO1 đã tích cực triển khai chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý vận hành. Việc triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số được Tổng công ty thực hiện đồng bộ với hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Những phần mềm như chuẩn hoá cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch trong quản lý vật tư, phần mềm điều độ tàu than, nhật ký điện tử, app EVNGENCO1 đang ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần rất lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Có thể khẳng định rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, toàn diện của Đảng uỷ Tổng công ty, năm 2021 EVNGENCO1 đã vượt qua các khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch: Hoạt động sản xuất đáp ứng nhu cầu huy động của Hệ thống điện quốc gia; các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tiếp tục được cải thiện. Sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước; làm tốt công tác an sinh xã hội. Các lĩnh vực về phòng chống tham nhũng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp; hoạt động truyền thông quan hệ cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao kết quả Đảng bộ EVNGENCO1 đạt được trong năm 2021

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Dương Quang Thành đánh giá công tác chuẩn bị kiểm điểm của Đảng bộ EVNGENCO1 rất nghiêm túc, đánh giá đầy đủ những mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục. Đảng bộ có nhiều có gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã khẳng định vai trò, vị trí của Ban chấp hành Đảng bộ. Nhìn chung, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là một trong những Đảng bộ xuất sắc trong các Đảng bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đối với những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2021, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy Tổng công ty sớm có nghị quyết về công tác năm 2022 nhằm chỉ đạo các giải pháp, kế hoạch cụ thể để khắc phục.

Đồng chí Dương Quang Thành cũng nhấn mạnh, Đảng ủy tổng công ty cần tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp của ban chấp hành, ban thường vụ.

Những chỉ đạo của đồng chí Dương Quang Thành đã được người đứng đầu Đảng uỷ EVNGENCO1 – đồng chí Nguyễn Tiến Khoa – nghiêm túc ghi nhận và cam kết sẽ có kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực tế.

Clip tóm tắt Thỏa ước lao động tập thể EVNGENCO1 đăng tải tại link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=1xctUwiQ9w8  

Thành quả tích cực

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã hoàn thành 100% kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, tin cậy, không để xảy ra sự cố, mất an toàn lao động. Sản xuất của công ty được duy trì liên tục nhờ các biện pháp ở cách ly tập trung tại Khu quản lý vận hành và nhà máy theo phương án “hai điểm đến, một cung đường”; công tác chuẩn bị nhiên liệu, vật tư, vật liệu cho sản xuất được đảm bảo… Nhờ đó, sản xuất đã đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt vào mùa khô và các thời điểm nắng nóng cực đoan.

Năm 2020, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt 3.881,9 triệu kWh, trong đó, sản lượng mùa khô 2240,18 triệu kWh, đạt 105% kế hoạch Bộ Công Thương giao. Trong 6 tháng đầu năm 2021, sản lượng điện sản xuất đạt 1.999,5 triệu kWh/1.734,3 triệu kWh, vượt 265,2 triệu kWh (15,29%) kế hoạch được giao, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản lượng mùa khô của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Tổng doanh thu phát điện của công ty năm 2020 đạt 5.343 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2019; nộp ngân sách nhà nước 142,1 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Doanh thu 10 tháng đầu năm 2021 đạt 4.144,41 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tiếp tục thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật. Công ty cũng duy trì mối quan hệ gần gũi và mật thiết, tăng cường phối hợp với địa phương và thực hiện đầy đủ, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhất là công tác an sinh xã hội. Trong hai năm (2020 - 2021), công ty tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; đóng góp ủng hộ Quỹ vắc-xin quốc gia, ủng hộ địa phương, hỗ trợ cán bộ, công nhân viên (CBCNV) trong công tác phòng, chống dịch…

Nâng cao hiệu quả hoạt động

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền vững, thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, Ban lãnh đạo công ty xác định, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ toàn diện vào mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó và thực hiện chủ đề năm 2021 của EVN/EVNGENCO1 “Chuyển đổi số trong EVN”, Nghị quyết số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021 thông qua Đề án Tổng thể chuyển đổi số trong EVN đến năm 2022, tính đến năm 2025 và Nghị quyết số 196/NQ-HĐTV về việc phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tại EVNGENCO1”, công ty đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình kế hoạch chuyển đổi số bắt đầu từ việc quán triệt, nâng cao nhận thức của CBCNV trong đơn vị; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng dữ liệu lớn (Big Data), các quy trình, ứng dụng công nghệ vào quản lý điều hành, xử lý công việc; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số…

Công ty đã phát động nhiều phong trào thi đua sáng tạo, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân đưa ra các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản xuất và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh việc sử dụng các phần mềm chung của EVN/EVNGENCO1, trong năm 2021, công ty đã xây dựng đưa vào sử dụng nhiều phần mềm như: Quản lý PCT-LCT online; chuẩn hóa dữ liệu, áp dụng mã số, mã vạch trong quản lý vật tư; phần mềm quản lý ngày nghỉ chế độ, chấm công; phần mềm quản lý mua sắm vật tư; phần mềm OMNITREND trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng theo RCM… Đồng thời, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm PMIS; trong đó, đối với cây thiết bị, đã hoàn thành cập nhật thiết bị lên phần mềm Pmis với 103.611 thiết bị. Hiện, công ty đang tiếp tục đánh giá, cập nhật, hoàn thiện một số phần mềm khác, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Ngoài ra, công ty đã hoàn thiện Đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi nguồn tự dùng 6,6kV của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1”; triển khai thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, dự kiến mang lại hiệu quả cao và độ tin cậy cho các tổ máy như: Cải tiến bổ sung mạch giám sát đóng cắt máy cắt kích từ, máy cắt đầu cực; cải tiến mạch điều khiển chạy bơm tuần hoàn dầu các máy biến áp chính; thiết kế graphic và logic giám sát tín hiệu xử lý nước lò từ hệ thống Main DCS đến hệ thống xử lý nước; giám sát, cảnh báo phát hiện sớm sự rò rỉ hơi tự dùng bộ sấy khí quạt sục silo tro bay hệ thống thải xỉ; cải tiến bộ truyền động băng tải xích máy phá đống; cải tiến cửa thoát xỉ thuyền xỉ…

Song song với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, công ty đã thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, về cải cách thể chế, cải cách hành chính, công ty đã thực hiện lập hồ sơ công việc trên hệ thống văn phòng điện tử để xử lý, áp dụng chữ kỹ số, phê duyệt lệnh công tác trên môi trường điện tử, ứng dụng các phần mềm họp trực tuyến, áp dụng mã QR cung cấp tài liệu họp, 100% cuộc họp không sử dụng giấy. Qua đó, giảm chi phí in ấn, lưu trữ tài liệu, giảm chi phí đi lại…

Nhờ những thành quả trong công tác quản trị, quản lý vận hành nhà máy, bảo vệ môi trường và sản xuất, kinh doanh hiệu quả trên nền tảng chuyển đổi số, công ty được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen doanh nhân xứ Thanh và doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh có thành tích xuất sắc năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để tập thể CBCNV tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được EVN/EVNGENCO1 giao, đưa Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn ngày càng phát triển.

Trong những tháng còn lại của năm 2021, công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vận hành an toàn các tổ máy, đảm bảo sản xuất, cung ứng điện, đáp ứng yêu cầu thị trường điện, chuẩn bị tốt kế hoạch nguồn nhiên liệu, sửa chữa, đầu tư phát triển cho năm tiếp theo.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn trao tặng thiết bị phòng máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Lương Chí

Từ tháng 3/2020, trường THCS Lương Chí, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn được bổ sung thêm cấp tiểu học, trở thành trường học liên cấp đầu tiên trên địa bàn thị xã. Trường hiện có 20 lớp học với gần 800 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường phấn đấu từ nay đến năm 2025 trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 ở cả 2 cấp. Tuy nhiên, nhà trường hiện gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.

Ông Võ Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phát biểu tại buổi trao tặng trang thiết bị phòng máy tính

Phát biểu tại buổi trao tặng, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Võ Mạnh Hà chia sẻ: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động tổ chức dạy học ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn. Nhiều tỉnh, thành phố phải tổ chức dạy học trực tuyến, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập nên việc dạy và học ở nhiều nơi chưa hiệu quả.

Trường tiểu học và THCS Lương Chí là một trường chất lượng cao của thị xã nhưng lại chưa có trang thiết bị tin học cho học sinh, mặc dù từ năm 2021 đã đưa môn tin học vào giảng dạy chính thức. Công ty NĐNS đã quyết định tài trợ cho trường một phòng tin học gồm 40 bộ máy vi tính cấu hình cao, 1 máy chủ quản lý và các thiết bị bàn ghế, tai nghe đi kèm với mong muốn góp một phần công sức vào sự phát triển giáo dục của địa phương.

Tôi tin rằng, với truyền thống và thành tích của trường những năm qua, sau khi được trang bị đầy đủ thiết bị tin học phục vụ công tác dạy và học thì công tác đào tạo đặc biệt đào tạo thực hành của nhà trường được thuận lợi hơn, các em được tiếp cận với tri thức và công nghệ số, ứng dụng hiệu quả trong học tập”, ông Hà nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, Phòng GD&ĐT thị xã Nghi Sơn, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và các thầy, cô giáo Trường tiểu học và THCS Lương Chí tham quan phòng máy tính

Tại buổi trao tặng, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng cho biết: "Đây là món quà ý nghĩa của Công ty giúp cho trường chất lượng cao 2 cấp Lương Chí ngày càng phát huy dạy tốt, học tốt, là điểm sáng cho thị xã Nghi Sơn trong tương lai".

Trường 2 cấp Lương Chí chất lượng cao được thị xã Nghi Sơn xây dựng Đề án năm 2019 và triển khai trong giai đoạn từ năm 2020 dến năm 2022. Giai đoạn một đã đầu tư nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất, tuy nhiên trong quá trình thực hiện kinh phí của thị xã cũng hạn chế do đó chưa thể đáp ứng hết yêu cầu dạy học của nhà trường. Công ty NĐNS là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện hỗ trợ về cơ sở vật chất cho giáo dục trên địa bàn thị xã. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực và có giá trị to lớn cho nhà trường.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi trao tặng trang thiết bị phòng máy tính

Tại buổi lễ tiếp nhận, Hiệu trưởng nhà trường Hồ Đoan Trang đã ghi nhận sự quan tâm, chia sẻ từ phía Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Cô xúc động cho biết: “Thay mặt Nhà trường tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý công ty. Chúng tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc khi nhận được nguồn tài trợ từ phía Công ty NĐNS. Đây là món quà vô giá, là sự quan tâm, tình cảm quý báu mà Công ty NĐNS trao tặng cho thầy trò nhà trường. Nhà trường xin hứa sẽ bảo quản tốt tất cả thiết bị trong phòng máy tính và sử dụng đúng mục đích vào việc dạy học, đảm bảo cho học sinh hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ của bộ môn Tin học, giúp các em có kiến thức cơ bản và nên tảng về máy tính, từ đó cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Hiệu trưởng nhà trường Hồ Đoan Trang phát biểu tại lễ trao tặng thiết bị phòng máy tính

Ngoài ra, tại buổi lễ, cá nhân Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Võ Mạnh Hà đã trích tiền lương của mình trao tặng 2 suất quà trị giá 10 triệu đồng/suất cho 1 giáo viên và 1 học sinh có thành tích giảng dạy, học tập cao trong năm học 2020-2021.

Cùng với chương trình “Sóng và máy tính cho em” tại Trường Tiểu học và THCS Lương Chí, trong nhiều năm qua Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội có ý nghĩa trên địa bàn, tích cực tham gia gia ủng hộ, chia sẻ khó khăn với các cơ sở giáo dục tại địa phương, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự phát triển chung của cộng đồng./.

I. Danh sách thi tuyển

Các ứng viên đã đạt bước sơ tuyển hồ sơ (như Phụ lục kèm theo).

II. Nội dung thi tuyển

1. Thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh

a. Thi chuyên môn: thực hiện bài viết bằng tiếng Việt trên máy vi tính về lĩnh vực chuyên môn do Hội đồng thi tuyển yêu cầu (đề thi được sử dụng tài liệu bản cứng, tài liệu trên mạng nhưng không được trao đổi thông tin qua mạng hoặc nhờ người trợ giúp làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào).

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 01/12/2021.

- Địa điểm thi: Tại phòng họp số 16.18, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

b. Thi tiếng Anh: thực hiện bài thi Quốc tế Cambridge KET tương đương trình độ A2 theo khung tham chiếu châu Âu để đánh giá toàn diện 04 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của ứng viên.

- Địa điểm: Tại phòng họp số 16.18, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 01/12/2021.

2. Thi trình bày Chương trình hành động

- Sau khi có kết quả thi chuyên môn, ngoại ngữ tiếng Anh, các ứng viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ thực hiện phần thi Chương trình hành động

+ Thời gian nộp Chương trình hành động: Trong giờ hành chính, trước ngày 07/12/2021.

+ Địa điểm nộp: Ban Tổ chức và Nhân sự, Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

+ Người nhận: Bà Nguyễn Thị Hường - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự Tổng công ty Phát điện 1.

+ Thời gian thi: Sẽ được thông báo sau.

+ Địa điểm thi: Văn phòng Tổng công ty Phát điện 1, số 22, tòa nhà Thái Nam, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Yêu cầu các ứng viên có mặt trước giờ thi 15 phút, khi đi mang theo máy tính xách tay để thực hiện bài thi và CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và xác nhận của cơ quan có thẩm quyển./.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây sạt lở nghiêm trọng tại Thị Trấn Bắc Trà My - Quảng Nam

Đến ngày 17/11/2021, Công ty bắt đầu mở các cửa van đập tràn để điều tiết hồ chứa với lưu lượng xả từ 250 đến 1760 m3/s. Đợt lũ từ ngày 16/11/2021 đến nay có tổng lượng nước về hồ hơn 227,1 triệu m3 và được đánh giá là một cơn lũ tương đối lớn. Tuy nhiên, nhờ đã lường trước được tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Bắc Trà My nên Công ty đã chủ động điều tiết tích lại hồ lượng nước là  98,6 triệu m3, vì vậy đã hạn chế tối đa lượng nước xả qua tràn, góp phần giảm thiệt hại cho nhân dân các huyện hạ du Nhà máy bao gồm Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Điện Bàn, và Thành phố Hội An.

Thủy điện Sông Tranh 2 đã phối hợp  điều tiết giảm lũ cho hạ du, giữ lại hồ 98,6 triệu m3 nước trong cơn lũ số 8

Ông Hồ Thanh Tân - một nông dân sống rất lâu ven sông Thu Bồn thuộc xã Duy Châu, huyện Duy xuyên chia sẻ: "Khi chưa có các hồ chứa thủy điện, cứ đến mùa mưa lũ các địa phương trong xã thường bị nước lũ ngập sâu, có nơi ngập lên tận nóc nhà, thóc lúa và hoa màu hư hỏng nặng. Từ ngày có các hồ chứa Thủy điện như A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 4 đi vào hoạt động, nơi đây thường ít khi bị ngập, có năm nước chỉ chảy được dưới tận bãi cát kia" - vừa nói ông vừa chỉ tay xuống con lạch toàn cát - một nhánh sông nhỏ của dòng Thu Bồn. Ông Tân còn nói thêm: "Vào mùa khô hạn, nhờ có sự cung cấp nước của các hồ chứa lớn trên thượng nguồn như Sông Tranh 2, trạm bơm của xã mới có nước để bơm tưới cho hàng chục héc ta lúa và hoa màu của bà con trong xã”.

Ông Hồ Thanh Tân - Xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - một nông dân sống ven sông Thu Bồn

Trong quá trình điều tiết hồ chứa tất cả các hệ thống thiết bị, hạng mục công trình nhà máy, đập dâng, đập tràn vận hành an toàn, ổn định và công ty thường xuyên cung cấp bản tin 3 giờ/lần đến các cấp chính quyền địa phương để  thông tin kịp thời đến người dân. 

Trong thời gian đến, Công ty tiếp tục vận hành điều tiết duy trì mực nước hồ tại cao trình mực nước dâng bình thường 175m để sẵn sàng cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, đẩy mặn cho nhân dân khu vực hạ du trong mùa kiệt năm 2022.

Trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), đặc biệt trong công tác chuyển đổi số. EVN và VDCA đã hợp tác xây dựng Bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ chuyển đổi số phù hợp với đặc thù của EVN; rà soát và đánh giá Đề án tổng thể Chuyển đổi số của EVN. Tập đoàn cũng đã tham dự nhiều hội thảo, khóa học về chuyển đổi số, số hóa do VDCA tổ chức.

Cùng đó, EVN và các đơn vị thành viên rất tích cực tham gia các giải thưởng về chuyển đổi số theo sự phát động của VDCA; và đạt được 12 giải Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Sản phẩm chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số các năm 2019, 2020.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thông tin cụ thể về quá trình số hóa, chuyển đổi số của EVN trong các lĩnh vực; và Đề án tổng thể Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tính đến năm 2025 cũng được giới thiệu tới đoàn công tác Hội Truyền thông số Việt Nam. Sau gần 9 tháng triển khai Đề án Chuyển đổi số, cơ bản các nhiệm vụ đặt ra đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, một số nhiệm vụ đã hoàn thành 100% khối lượng, mục tiêu đặt ra.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng tin tưởng EVN sẽ thực hiện thành công các mục tiêu về chuyển đổi số

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng và đoàn công tác VDCA bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả, thành tựu EVN đã đạt được trong thời gian qua. EVN là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện đấu thầu qua mạng; triển khai hóa đơn điện tử trên cả nước; cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng; cung cấp các dịch vụ trực tuyến… Qua đó, cũng góp phần thúc đẩy phát triển công dân số tại Việt Nam.

Với Đề án Chuyển đổi số của EVN, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhận định, EVN đã đưa ra các mục tiêu đầy tham vọng, và thực hiện với quyết tâm cao. Ông Nguyễn Minh Hồng bày tỏ sự tin tưởng, EVN sẽ cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022 và chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025 như mục tiêu  đã đề ra.

Tại buổi làm việc, Hội Truyền thông số Việt Nam và EVN cũng cơ bản thống nhất về định hướng hợp tác, phối hợp trong thời gian tới trong các lĩnh vực: đào tạo; tư vấn, chuyển giao công nghệ; tăng cường truyền thông, thông tin; tổ chức các hội thảo chuyển sâu định kỳ; ...

Phiên chính thức của Hội nghị Đấu thầu năm 2021 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức ngày 18/11, theo hình thức hội nghị truyền hình từ trụ sở EVN (Hà Nội) đến hơn 200 điểm cầu của các đơn vị thành viên EVN trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hào Hùng - Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu cho hay, năm 2021, EVN đang là đơn vị có tổng số gói thầu thực hiện qua mạng lớn nhất cả nước. Lũy kế từ đầu năm, EVN đã có khoảng 15.000 gói thầu, với tổng giá trị 110.000 tỷ đồng. Hầu hết các gói thầu của EVN đều đã tổ chức đấu thầu qua mạng. Quy mô các gói thầu tổ chức qua mạng cũng tăng lên không ngừng.

Tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu hàng năm của tập đoàn luôn duy trì ở mức cao, trên 10%. Các gói thầu có giá trị lớn cũng đã được EVN mạnh dạn áp dụng các giải pháp để tổ chức đấu thầu qua mạng như: Gói thầu thi công xây lắp công trình Thủy điện Hòa Bình mở rộng (giá trị 3.109 tỷ đồng); Gói thầu thi công xây lắp công trình Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng (giá trị 2.368 tỷ đồng).

“Để đạt được kết quả tích cực này, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, rất có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo tập đoàn, sự nỗ lực các đơn vị thành viên EVN. Thay mặt Cục Quản lý Đấu thầu, tôi chúc mừng thành tích của EVN trong thời gian qua”, Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu biểu dương.

Ông Trần Hào Hùng – Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (đứng) đánh giá cao những thành quả của EVN trong công tác đấu thầu

Ông Trần Hào Hùng cũng đánh giá cao việc EVN đã triển khai hội nghị thường niên về công tác đấu thầu. Đây là cơ hội để EVN, cùng các đơn vị thành viên của tập đoàn và Cục Quản lý Đấu thầu trao đổi về thực tiễn triển khai công tác đấu thầu. Trên cơ sở đó, Cục sẽ tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất và hoành chỉnh khung pháp luật về đấu thầu; đặc biệt là Luật Đầu tư sửa đổi sẽ trình Chính phủ và Quốc hội trong thời gian tới.

Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu luôn đạt hơn 10%/năm

Chủ trì hội nghị này, ông Nguyễn Tài Anh – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, nhằm đảm bảo tính “cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả” trong công tác đấu thầu, thời gian qua, EVN đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là ứng dụng CNTT, công nghệ số vào công tác đấu thầu.

Cụ thể, EVN đã rà soát, cập nhật hệ thống quy chế, quy định, quy trình nội bộ để làm cơ sở triển khai các hoạt động mua sắm, đấu thầu phù hợp với các quy định pháp luật và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các đơn vị; tiếp tục sử dụng bộ tiêu chí cụ thể về đấu thầu trong hệ thống chấm điểm thi đua tối ưu hoá chi phí trong toàn EVN, đánh giá theo từng năm đối với từng đơn vị và những người đứng đầu các đơn vị; liên tục tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị chuyên sâu về công tác đấu thầu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu...

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến hơn 200 điểm cầu của các đơn vị thành viên EVN

Cũng tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Đấu thầu đã phổ biến các chính sách mới về đấu thầu qua mạng, trong đó có dự thảo thông tư về đấu thầu qua mạng sẽ ban hành trong thời gian tới. Các đại biểu cũng tập trung trao đổi một số nội dung chính như: Chiến lược mua sắm trong các dự án của EVN; phổ biến quy chế đấu thầu vốn sản xuất kinh doanh của EVN; chuyển đổi số trong công tác đấu thầu của EVN; trao đổi về kinh nghiệm xử lý các tình huống trong đấu thầu.Tập đoàn cũng đã đẩy mạnh công tác lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia; triển khai ứng dụng và quản lý đấu thầu trong tập đoàn thông qua phần mềm đầu tư xây dựng (bao gồm module đấu thầu) và hệ thống thông tin quản lý vật tư thiết bị; áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu hàng năm của EVN vào công tác đấu thầu.…

Trước đó, ngày 17/11, hội nghị cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận các chuyên đề: Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế mẫu hồ sơ mời thầu các dự án truyền tải điện; công tác mua sắm phục vụ sửa chữa các nhà máy nhiệt điện; hệ thống mua sắm số của EVN (EVN Digital Procurement -EDP).

Buổi thực tập chữa cháy có sự tham gia của hơn 60 cán bộ chiến sĩ và người tham gia chữa cháy, 01 xe chỉ huy, 03 xe chữa cháy, 02 xe nâng, 01 xe cấp nước, 01 xe cứu thương cùng nhiều lực lượng phương tiện khác.

Quy trình thực hành tổ chức chữa cháy được thực hiện theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - lực lượng cơ sở triển khai phương án chữa cháy tại chỗ; Giai đoạn 2: huy động các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; Giai đoạn 3 – tổng tấn công dập tắt hoàn toàn đám cháy. Phòng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh và QTP đã phối hợp, tổ chức phương án chữa cháy kịp thời, hiệu quả, đám cháy nhanh chóng được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất nơi xảy ra cháy.

Ông Nguyễn Việt Dũng - Phó TGĐ Công ty phát biểu tại buổi thực tập

Phát biểu giao nhiệm vụ trong buổi thực tập, ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Tổng Giám đốc Công ty biểu dương sự tham gia nghiêm túc, đảm bảo an toàn của CBCNV, lực lượng chữa cháy chuyên ngành và lực lượng chữa cháy cơ sở của Công ty. Ông nhấn mạnh toàn thể CBCNV Công ty nêu cao tinh thần, thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, sẵn sàn ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy xảy ra.

Buổi thực tập phương án PCCC và CNCH tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã diễn ra an toàn, đúng kế hoạch và kịch bản đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại QTP:

Nội dung thực tập: Các lực lượng chữa cháy tập hợp đội hình để triển khai diễn tập

Nội dung thực tập: Trưởng ca sản xuất nhanh chóng có mặt tại hiện trường để huy động, chỉ huy lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng chữa cháy cơ sở

Nội dung thực tập: Khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy

Nội dung thực tập: Một mũi tấn công trong diễn tập

Nội dung thực tập: Lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy

Nội dung thực tập: Các lực lượng tập trung phun bọt đồng loạt để dập tắt đám cháy

Chị Ngô Thị Thanh Trúc phối hợp triển khai kiểm soát thân nhiệt cho CBCNV

Từ khi dịch bệnh Covid 19 xuất hiện lần đầu tại Việt Nam (vào đầu năm 2020), Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã xây dựng và duy trì triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid 19 tại Công ty theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế, các cơ quan quản lý địa phương, kể cả những thời điểm dịch bệnh được kiểm soát tốt ở trong nước.  Đặc biệt, từ khi dịch bệnh bùng phát lần 4 (từ cuối tháng 4/2021) đến nay, Công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống dịch, quán triệt đến tất cả CB.CNV, các đối tác làm việc tại Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và các văn bản chỉ chỉ đạo của EVN, Tổng công ty Phát điện 1.

Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Công ty, Tổ Y tế (thuộc Văn phòng Công ty) được giao nhiệm vụ thường trực trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 Công ty, chịu trách nhiệm tham mưu chính cho Lãnh đạo Công ty, Ban chỉ đạo và trực tiếp triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh của Công ty.

Với vai trò là Tổ trưởng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong nhiều tháng qua chị Ngô Thị Thanh Trúc và các chị em Tổ Y tế luôn phải ở trong trạng thái sẵn sàng “phản ứng nhanh”. Tổ chức xét nghiệm sàn lọc cho CBCNV, cập nhật thông tin liên tục về tình hình diễn biến của dịch bệnh trong toàn Công ty và trên địa bàn xung quanh Công ty; rà soát, tham mưu cho Ban chỉ đạo cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại Công ty theo tình hình mới từng thời điểm, kịp thời báo cáo về tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt, trong giai đoạn Công ty phải thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh theo các Chỉ thị 16, 15 và 19  của Thủ tướng Chính phủ, chị Trúc và Tổ Y tế đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục trong mọi tình huống, phòng chống lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho CBCNV như tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 8.050 lượt người, thực hiện phương án ở tập trung và giải pháp “01 cung đường 02 điểm đến”, tổ chức tiêm ngừa vacxin phòng chống COVID -19 cho 1.103 CBCNV,…

Những lúc cao điểm như vậy, khối lượng công việc của các nhân viên Tổ Y tế cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian này tất cả chị em Tổ Y tế đều phải tạm gác lại tất cả công việc cá nhân, gia đình để tập trung toàn thời gian, công sức cho công tác phòng chống dịch bệnh tại Công ty. Việc phải tiếp nhận và giải quyết các cuộc gọi điện thoại của CB.CNV lúc 1-2 giờ đêm là chuyện bình thường đối với chị em Tổ Y tế trong giai đoạn này

Bênh cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho CB.CNV cũng là nhiệm vụ quan trọng của Tổ Y tế trong giai đoạn nay

Song song với việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID -19, Tổ Y tế cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao như: khám, sơ cứu và chữa trị cho CBCNV mắc các bệnh thông thường, quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, kiểm tra giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, mua sắm và cấp phát bôì dưỡng hiện vật cho CB.CNV lao động vị trí nặng nhọc độc hại nguy hiểm,…

Những kết quả nêu trên cho thấy khối lượng công việc, trách nhiệm to lớn và áp lực nặng nề mà các chị em nhân viên Tổ Y tế Công ty đang phải thực hiện. Mặc dù dược giao nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ nhiệm vụ chuyên môn đến công tác phòng chống Covid-19, nhiệm vụ nào cũng rất vất vả, nhiều khó khăn, thử thách nhưng các chị em luôn nêu cao được tinh thần trách nghiệm, ý chí vững vàng để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Động lực to lớn giúp Chị Ngô Thị Thanh Trúc, các chị em Tổ Y tế nói riêng và các đồng nghiệp khác trong lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh tại Công ty nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn này là mong muốn đóng góp 1 phần công sức của mình đem lại sự bình yên, an toàn cho tất cả CBCNV trong toàn Công ty; góp phần đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được diễn ra an toàn, hiệu quả và hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” được Chính phủ, EVN và Tổng Công ty phát điện 1 giao cho.

Nhận định chuyển đổi số trong sự lan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và trở thành xu hướng phát triển tất yếu của thời đại kinh tế toàn cầu. Tổng công ty Phát điện 1 nói chung và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã và đang tích cực triển khai quá trình chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý, vận hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Việc triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyển đổi số được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thực hiện đồng bộ cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Trong thời gian vừa qua, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã có rất nhiều ý tưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng các phần mềm quản lý đã mang lại hiệu quả tích cực trong sản xuất kinh doanh, là tiền đề cho công tác chuyển đổi số toàn diện. Một số phần mềm đang được áp dụng như: Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý vật tư; Phần mềm quản lý Phiếu/Lệnh công tác online; Quản lý Khiếm khuyết thiết bị online; Quản lý Phiếu đề xuất online; Dùng QR code riêng để khai báo y tế và kiểm soát an ninh tại nhà máy…, trong đó phần mềm “Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý vật tư” mang lại hiệu quả có tính ứng dụng thực tiễn cao.

                        Hình ảnh Kho Vật tư Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Trong một thời gian dài, Công ty đã sử dụng phần mềm ERP phân hệ INV trong công tác quản lý vật tư chỉ dừng lại ở công tác thống kê nhập - xuất - tồn trên sổ sách giấy tờ. Mặt khác, do giới hạn về ký tự trong trường tên (240 ký tự) trên ERP mà rất nhiều vật tư (đặc biệt vật tư về điện, C&I) chưa mô tả được hết thông số kỹ thuật, dẫn đến khó khăn trong công tác tìm kiếm chính xác vật tư thiết bị sử dụng; Bộ phận kho quản lý thủ công, tự tổng hợp các số liệu trên bảng excel, không linh hoạt trong quản lý vật tư, mất nhiều thời gian.

Để khắc phục những khó khăn trên, Công ty đã nghiên cứu, triển khai “Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch trong công tác quản lý vật tư”, ý tưởng được xem là sự tiếp nối hiệu quả để khai thác tối đa các tích hợp của phần mềm ERP. Chuyển đổi mã số - mã vạch với khả năng mã hóa tối đa và đa dạng các ký tự và chữ số trong mã vật tư lấy trực tiếp từ phần mềm ERP gồm 22 ký tự được sử dụng rộng rãi để quản lý tất cả các loại vật tư thiết bị trong kho nhà máy.

Khi áp dụng hệ thống mã vạch đi kèm với hệ thống quản lý các mặt hàng kho dựa trên công nghệ để truyền tải thông tin từ máy chủ khi thực hiện quá trình trao đổi hàng hóa giữa đơn vị nhập và xuất hàng hóa, lưu chuyển thiết bị từ bộ phận này sang bộ phận khác. Áp dụng mã số mã vạch giúp tiếp nối quản lý vật tư từ thống kê đến vị trí công trường không chỉ khắc phục được tồn tại mà phần mềm ERP chưa làm được mà còn mang lại hiệu quả lớn.

Cụ thể, lãnh đạo Công ty, các bộ phận phụ trách hoàn toàn chủ động trong việc theo dõi hàng tồn kho, thông tin vật tư đầy đủ thông số kỹ thuật, hình ảnh... trên hệ thống ở mọi nơi mọi lúc trên chính chiếc điện thoại, ipad cá nhân. Giúp các bộ phận có quyết định chính xác vật tư cần thay thế nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư thiết bị cho các hạng mục sửa chữa.

Bộ phận kho hoàn toàn được chủ động trong công tác kiểm soát vật tư nhập - xuất - tồn một cách chính xác tuyệt đối và khoa học. Tránh được thất thoát, nhầm lẫn vật tư trong công tác quản lý. Công tác tìm kiếm nhận dạng để xuất hàng hóa cho công tác sửa chữa được nhanh chóng, kịp thời.

                    Hình ảnh lưu đồ quản lý vật tư, thiết bị áp dụng mã số - mã vạch

Chuyển đổi mã vạch sẽ giúp số hóa tài liệu bằng cách chuyển đổi tất cả mã vạch bảng cứng sang dạng quét mã vạch lưu trong phần mềm thuận tiện việc sàng lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin vật tư trong kho. Lợi ích của phần mềm mang lại là giúp chuẩn hóa, áp dụng mã số - mã vạch trong công tác quản lý vật tư từ khâu nhập kho, xuất kho; tìm kiếm vật tư tồn kho nhanh chóng, nhận biết chính xác vật tư cần thông qua hình ảnh, thông số kỹ thuật đã được làm rõ; tra cứu, tìm kiếm vật tư mọi lúc, mọi nơi bằng các thiết bị điện tử thông minh đáp ứng kịp thời cho công tác sửa chữa; chủ động trong việc theo dõi hàng tồn kho trên hệ thống; giảm chi phí tồn kho do luôn kiểm soát được tồn kho tổi thiểu và trợ giúp quyết định mua mới vật tư.

Hiện nay, Công ty đã số hóa được 12.000 mã vật tư và cung cấp 30.000 ảnh vật tư lên hệ thống phần mềm quản lý mã vạch. Việc áp dụng quản lý bằng mã số - mã vạch mang lại hiệu quả cao, đặc biệt trong các kỳ sửa chữa lớn năm 2019, 2020 và 2021. Công tác xuất - nhập vật tư thiết bị được thực hiện nhanh, chính xác, kịp thời trong khoảng thời gian ngắn góp phần đẩy nhanh tiến độ chung các kỳ sửa chữa lớn nêu trên. Công tác thu hồi và kiểm kê vật tư cũng được triển khai chính xác, tránh thất thoát theo đúng lộ trình quản lý vật tư thiết bị.

                 Một số hình ảnh chuẩn hóa vật tư bằng mã số - mã vạch

Có thể khẳng định, việc sử dụng phần mềm “Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, áp dụng mã số mã vạch” cùng những phần mềm khác như: Phần mềm quản lý Phiếu/Lệnh công tác online; Quản lý Khiếm khuyết thiết bị online; Quản lý Phiếu đề xuất online; Dùng QR code riêng để khai báo y tế và kiểm soát an ninh tại nhà máy,… đã và đang mang lại lợi ích thiết thực, hiệu quả trong hoạt động sản xuất của đơn vị; và là tiền đề quan trọng để công ty Nhiệt điện Nghi Sơn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mà Tổng Công ty Phát điện 1 tin tưởng giao phó./.

Cảng biển TTĐL Duyên Hải

Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải là 01 trong những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải, do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý với nhiệm vụ chính là cung cấp nhiên liệu (chủ yếu là than) để phục vụ công tác vận hành ổn định các nhà máy tại TTĐL Duyên Hải, với nhu cầu bốc dỡ than hàng ngày trên 38.000 tấn. Do đó, việc đảm bảo năng suất bốc dỡ than luôn là thách thức lớn đối với Công ty. Tuy nhiên, các công cụ hỗ trợ việc quản lý, giám sát quá trình điều độ tàu than tại TTĐL Duyên Hải được sử dụng từ trước đến nay tồn tại nhiều hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu, … đa số đều được thực hiện thủ công gây mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác.

Nhận thấy được những hạn chế đó, cùng với niềm đam mê sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc, nhóm nhân viên vận hành Cảng biển (thuộc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải) đã phối hợp cùng Ban Kỹ thuật sản xuất – Tổng Công ty Phát điện 1 nghiên cứu, xây dựng và áp dụng thành công "Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải".

Anh Lê Thành Long - Kỹ thuật viên Phân xưởng Nhiên liệu 1 - đồng chủ nhiệm đề tài nghiên cứu xây dựng phần mềm

Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải được xây dựng trên dụng trên hệ điều hành CentOS Linux 8.3.2011, cấu hình máy chủ gồm CPU 2 Core, Ram 4 GB, bộ nhớ 100 GB; với các phần mềm chính gồm: Phần mềm Cơ sở dữ liệu: MySQL 5.7.31; Phần mềm Web Server Nginx 1.14.1; Phần mềm xử lý PHP Version 7.2.24; Phần mềm đồng bộ và lưu trữ mã nguồn Git 2.27.0 và Github.com.

Cơ sở dữ liệu sẽ được truy xuất bằng kỹ thuật ORM (Object Relational Mapping) và được sao lưu 1 lần/ ngày. Mã nguồn được lưu trữ tại hệ thống quản lý dự án Github ở chế độ Riêng tư (Private) đảm bảo mã nguồn được bảo vệ tránh việc mất mát ngay cả khi máy tính của các lập trình viên hoặc server bị hư hỏng.

Mô hình xử lý dữ liệu và luồng dữ liệu của phần mềm

Chức năng tin học của phần mềm tập trung theo các phân hệ chính gồm: quản lý dữ liệu gốc liên quan tới quy trình, quản lý hợp đồng, quản lý tài sản phục vụ điều tàu, quản lý quy trình điều độ tàu, báo cáo thông tin liên quan tới quy trình điều độ, quản lý tài khoản người dùng và hướng dẫn sử dụng.

Danh sách các tàu vận tải được thiết kế để quản lý và theo dõi danh sách các tàu vận tải đủ điều kiện về kỹ thuật có thể cập một trong 2 bến cảng. Tạo cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp thông tin cho mỗi chuyến hàng hoặc truy xuất thông tin riêng của từng nhà cung cấp (khối lượng than đã cấp...). Giảm bớt thời gian nhập thông tin đăng ký làm hàng của chủ tàu chuyển tài trong quá trình xin dỡ hàng. Rút gọn thời gian xét điều kiện kỹ thuật của tàu chuyển tải. Giúp người dùng nhanh chóng tra cứu đặc tính kỹ thuật tàu trước khi tiến hành điều độ tại hiện trường.

Giao diện quản lý Hợp đồng giúp quản lý thông tin Hợp đồng cấp than cho các nhà máy. Bao gồm các trường thông tin về đối tác, số hợp đồng, ngày ký, ngày thực hiện, thời gian thực hiện, trạng thái hợp đồng. Khối lượng chính thức của các hợp đồng khi kết thúc có thể được nhập lại lên phần mềm nhằm phục vụ báo cáo quản lý liên quan tới các hợp đồng than thông qua cửa số phụ cập nhật thông tin  hợp đồng.

Quản lý tài sản cố định hỗ trợ người dùng quản lý năng suất bốc dỡ than theo ca sản xuất; quản lý hiện trạng thiết bị bốc dỡ (trạng thái khả dụng và sự cố của thiết bị, thời gian tiếp nhận tàu than, lịch sử thay đổi trạng thái) và chức năng quản lý bến tiếp nhận tàu.

Giao diện điều tàu được lập trình trên cơ sở Quy trình điều độ tàu than và Quy luật sắp xếp tàu ưu tiên của Tổng Công ty Phát điện 1 ban hành. Giao diện sẽ hỗ trợ người dùng các chức năng duyệt đăng ký xếp hàng; duyệt trao thông báo sẵn sàng xếp dỡ hàng hoá (NOR); duyệt ưu tiên đặc biệt; danh sách tàu đã trao NOR; danh sách đang trình ưu tiên; danh sách ưu tiên có hiệu lực,...

Chức năng báo cáo được thiết kế sẵn biểu mẫu các báo cáo về danh sách tàu than đã bốc dỡ xong; danh sách các tàu than đã được trao NOR trong khoảng thời gian quá khứ; danh sách các tàu than đã được trao NOR nhưng chưa bốc dỡ tại thời điểm hiện tại; danh sách, quá trình duyệt các kế hoạch bốc dỡ tàu than ưu tiên; thông số khối lượng tiếp nhận và bốc dỡ than trong khoảng một thời gian; danh sách các hợp đồng cung cấp than từng thực hiện tại Công ty; thông tin về tính hình bốc dỡ của các bến cảng (thời gian bận bến, thời gian chờ, sự cố...); thông tin tổng hợp về các chuyến hàng; thông tin cập bến, mang hàng của các tàu vận tải; kế hoạch sản xuất điện và cung cấp than tương ứng tại các thời điểm,....

Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ các tính năng về bảng tin giúp người dùng nhanh chóng biết được kế hoạch lai dắt tàu của từng chuyến hàng để chuẩn bị các công tác kỹ thuật phục vụ quá trình bốc dỡ than; thông tin chuyến hàng hỗ trợ xác định thời gian cũng như vị trí làm hàng, thiết bị bốc dỡ, mỗi mã chuyến hàng được cung cấp một biểu tượng dẫn tới cửa sổ nhập thông tin liên quan tới chuyến hàng; hướng dẫn sử dụng phần mềm,…

Một số giao diện tính năng của phần mềm

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu phần mềm giai đoạn 2 với các mục tiêu: Phát triển phương án điều độ tàu than mở rộng chi tiết điều độ tới từng Mạn Bắc và Mạn Nam tại cầu cảng số 1; mở rộng thêm các trường hợp xếp tàu ưu tiên vào cảng khi bổ sung thêm các điều kiện (mức độ tồn kho, thông tin khối lượng tàu thực tế,…); kiểm soát được nguồn gốc, xuất xứ của than nội địa theo quy định tại các hợp đồng mua bán than thông qua hệ thống định vị GPS; quản lý thông tin tàu vận tải và than từ thời điểm xếp hàng, từ đó xây dựng phương án điều độ tàu từ xa trước thời điểm trao NOR theo chu kỳ tháng/tuần/ngày.

Việc xây dựng và áp dụng phần mềm điều tàu góp phần quan trọng trong công tác nâng cao hiệu quả, năng suất bốc dỡ than tại Công ty, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý lịch bốc dỡ cho các tàu, tạo sự gắn kết giữa Tổng Công ty Phát điện 1/ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và đối tác. Đồng thời thể hiện tinh thần sáng tạo, năng lực và sự nhiệt huyết đối với công việc của đội ngũ CB.CNV Công ty. Góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Hội thảo do ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 và ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc EVNGENCO1 đồng chủ trì. Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid – 19, Hội thảo được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu chính tại trụ sở Cơ quan Tổng công ty và 12 điểm cầu tại các đơn vị.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đã có bài phát biểu truyền cảm hứng mạnh mẽ tại Hội thảo

Hội thảo “Chuyển đổi số, con đường dẫn đến thành công” mở đầu bằng bài phát biểu truyền cảm hứng “Tầm nhìn về tương lai và chuyển đổi số” của ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1. Trong những năm qua, EVNGENCO1 đã đi được một chặng khá dài và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Không dừng lại ở đó, EVNGENCO1 tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, nâng vị thế, tầm vóc với những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Tổng công ty Phát điện 1 đã vạch rõ lộ trình phát triển trong tương lai với mục tiêu trọng tâm là trở thành Tổng công ty phát điện hàng đầu khu vực, và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh là giải pháp trọng yếu để đạt được mục tiêu đó.

EVNGENCO1 xác định tất cả CBCNV chính là trung tâm, là nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của quá trình chuyển đổi số và văn hóa doanh nghiệp sẽ là chìa khóa nền tảng của chuyển đổi số tại EVNGENCO1. Từ nhận thức đó, EVNGENCO1 đã mời ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần People One, chuyên gia về tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp chia sẻ nội dung “Văn hóa doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số hướng đến tương lai của chúng ta” tại Hội thảo.

Để khái niệm chuyển đổi số đến gần hơn với CBCNV, Hội thảo đã chia sẻ 03 câu chuyện thực tế về chuyển đổi số tại các đơn vị của EVNGENCO1. Đó là (i) Câu chuyện áp dụng mã vạch ở Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn; (ii) Số hoá quy trình, rút ngắn thời gian, tối đa hóa hiệu suất làm việc tại Ban Kinh doanh – Thị trường điện và (iii) Câu chuyện về phần mềm điều tàu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.


Câu chuyện về số hoá vật tư tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn...

Câu chuyện về Phần mềm điều tàu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải...

Và câu chuyện về tối đa hiệu suất làm việc tại Ban Kinh doanh Thị trường điện là 03 câu chuyện truyền cảm hứng được EVNGENCO1 kể tại Hội thảo

Tại Hội thảo, CBCNV được giao lưu với những nhân vật trong những câu chuyện này. Điều này góp phần truyền cảm hứng sâu sắc tới từng CBCNV của EVNGENCO1 để họ hiểu rằng, chuyển đổi số không phải là câu chuyện của riêng lãnh đạo Tổng công ty, của riêng CBCNV làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin mà là câu chuyện của tất cả các cá thể đang làm việc tại EVNGENCO1. Chuyển đổi số đối với Tổng công ty Phát điện 1, đối với mỗi CBCNV là tất yếu, là nhiệm vụ bắt buộc phải làm.

Tổng giám đốc EVNGENCO1 Nguyễn Hữu Thịnh định hướng công tác chuyển đổi số thời gian tới

Để định hướng cho đội ngũ CBCNV, ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng giám đốc EVNGENCO1 nhấn mạnh 03 yếu tố, đó là tư duy mới về chuyển đổi số, tinh thần, trí tuệ của mọi CBCNV và phát huy tư duy hệ thống của người ngành Điện song hành với tư duy làm việc nhóm thông minh.

Hội thảo “Chuyển đổi số, con đường dẫn đến thành công” của EVNGENCO1 đã diễn ra thành công với sức lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ. Sau Hội thảo, mỗi CBCNV EVNGENCO1, dù là lãnh đạo, quản lý hay người lao động đều có ý thức rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của mình trong hành trình chuyển đổi số của Tổng công ty. Sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng đó chắc chắn sẽ đưa EVNGENCO1 tiến những bước vững chắc trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng Tổng công ty Phát điện 1 trở thành Doanh nghiệp số sáng tạo có văn hoá mạnh.

Ban lãnh đạo EVNGENCO1 chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội thảo

Câu chuyện về website thị trường điện

Trước đây, các chuyên viên Ban Kinh doanh – Thị trường điện (EVNGENCO1) thường mất khoảng 1 tiếng vào mỗi buổi sáng để lấy số liệu về tính toán chi phí biến đổi cho các tổ máy nhiệt điện phục vụ kiểm tra và duyệt giá các bản chào của các đơn vị gửi. Các đơn vị phải lập các bản chào và gửi qua email, thời gian luân chuyển thông tin nhiều lúc bị kéo dài do bộ nhớ hòm thư đầy không nhận được email hoặc lỗi mạng internet. Anh Tráng và chị Dung sau khi tải các bản chào xuống xem và duyệt phải tải lên và gửi lại qua email. Vì vậy, khoảng thời gian 30 phút để duyệt bản chào theo quy trình là không đủ để đảm bảo chất lượng công việc.

Hiện nay, việc tương tác giữa các chuyên viên Ban Kinh doanh – Thị trường điện với bộ phận chào giá tại các đơn vị đã trở nên thuận tiện hơn, bản chào giá phản ánh đúng thực trạng của các tổ máy và diễn biến giá thị trường, không còn xảy ra tình trạng duyệt bản chào trễ thời gian, áp lực trong việc nắm bắt các thông tin vận hành của các tổ máy đã giảm đáng kể.

Câu chuyện số hóa vật tư tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Với tính chất là 1 nhà máy nhiệt điện công suất 600MW, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn có số lượng vật tư vô cùng lớn, việc quản lý khối lượng vật tư, thiết bị chưa bao giờ là bài toán dễ dàng. Hơn 11.000 mã vật tư phân bố rải rác khắp mọi nơi trong nhà máy, từ nhà kho đến tua-bin, lò hơi, thậm chí có những vật tư giống nhau cả về kích thước lẫn hình dạng, chỉ khác nhau 1 vài vòng bi. Trước đây, Công ty quản lý theo phương pháp thủ công và thụ động. Do đó, trong quá trình làm việc không tránh khỏi những nhầm lẫn, sai sót trong việc nhập, xuất cũng như tìm kiếm, cung cấp chính xác vật tư.

11.000 mã vật tư đó giờ đây đã được chuẩn hóa thông tin, hình ảnh, số hóa mã vạch bằng nỗ lực của lãnh đạo và CBCNV CTNĐ Nghi Sơn trong suốt 01 năm. Số hóa trong quản lý vật tư giúp chủ động trong công tác kiểm tra vật tư xuất, nhập, tồn kho một cách chính xác tuyệt đối và khoa học, tránh việc thất thoát, nhầm lẫn vật tư trong công tác quản lý. Công tác tìm kiếm, nhận dạng để xuất hàng hóa cho công tác sửa chữa được nhanh chóng, kịp thời. Theo thống kê, việc số hóa vật tư đã giúp CTNĐ Nghi Sơn giảm đến 90% thiệt hại do hàng tồn quá lâu, 100% việc xuất, nhập nhầm hàng và 50% thời gian thao tác và nhập số liệu tại kho.

Câu chuyện về phần mềm điều tàu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải là 01 trong những dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thuộc Trung tâm Điện lực (TTĐL) Duyên Hải, do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý với nhiệm vụ chính là cung cấp nhiên liệu (chủ yếu là than) để phục vụ công tác vận hành ổn định các nhà máy tại TTĐL Duyên Hải, với nhu cầu bốc dỡ than hàng ngày trên 38.000 tấn. Do đó, việc đảm bảo năng suất bốc dỡ than luôn là thách thức lớn đối với Công ty. Tuy nhiên, các công cụ hỗ trợ việc quản lý, giám sát quá trình điều độ tàu than tại TTĐL Duyên Hải được sử dụng từ trước đến nay tồn tại nhiều hạn chế. Việc xây dựng kế hoạch bốc dỡ than, thống kê, báo cáo số liệu, … đa số đều được thực hiện thủ công gây mất nhiều thời gian, nhân lực và dễ xảy ra sai sót trong quá trình thao tác.

Việc xây dựng và áp dụng phần mềm điều tàu góp phần quan trọng trong công tác nâng cao hiệu quả, năng suất bốc dỡ than tại Công ty, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý lịch bốc dỡ cho các tàu, tạo sự gắn kết giữa Tổng Công ty Phát điện 1/ Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và đối tác.

Còn rất nhiều điều thú vị về những câu chuyện này mà tác giả chưa đề cập tới. Tất cả sẽ được chia sẻ tại Hội thảo "Chuyển đổi số - Con đường dẫn tới thành công" do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức, diễn ra vào 08h00 ngày 16/11/2021 tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1 và kết nối đến các điểm cầu của các đơn vị thành viên, liên kết; phát lại trên chuyên mục "Chuyển đổi số" trang thông tin điện tử evngenco1.vn.

Hãy theo dõi và cùng chia sẻ!

Đ/c Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 và các đơn vị tại buổi làm việc

Tổ máy S1- NMNĐ Duyên Hải 1 có công suất 622,5 MW, được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 01/2016, là một trong 02 tổ máy của NMNĐ Duyên Hải 1 do Công ty Nhiệt điện Duyên Hải quản lý vận hành. Theo kế hoạch công tác đại tu Tổ máy S1- NMNĐ Duyên Hải 1 sẽ được thực hiện trong vòng 60 ngày từ 17/10/2021 đến 15/12/2021.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Út – Phó Giám đốc Công ty cho biết, tính đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị và triển khai kế hoạch đại tu đang được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu phối hợp thực hiện tốt, các hạng mục công trình chính cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã đề ra.

Công ty đã hoàn tất các thủ tục ký kết hợp đồng với các đơn vị nhà thầu, thống nhất phương án an toàn thi công, quy trình phối hợp, tiến độ, nhân sự,…Công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị cũng đã được Công ty thực hiện mua sắm theo quy định, cơ bản đáp ứng được tiến độ công tác đại tu theo kế hoạch đã đề ra. Công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo Đại tu Tổ máy S1 NMNĐ DH1, Tổ giúp việc, Hội đồng nghiệm thu cơ sở, Tiểu ban nghiệm thu cơ sở, Hội đồng nghiệm thu, thu hồi vật tư, thiết bị đại tu để đảm bảo công tác triển khai, giám sát, đánh giá và nghiệm thu cho công tác đại tu.

Đặc biệt, công tác đại tu tổ máy S1-NMNĐ Duyên Hải 1 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành tiến độ, chất lượng công trình thì công tác phòng, chống dịch bệnh được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu đặc lên hàng đầu, nhằm đảm bảo hoàn thành công tác đại tu đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đã đề ra, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19.

Ông Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 kiểm tra tiến độ đại tu Turbine

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Nam Thắng – PTGĐ EVNGENCO1 chia sẻ với những khó khăn của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các nhà thầu do công tác đại tu diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID -19 và biểu dương những kết quả Công ty và các nhà thầu đã đạt được.

Tổ máy S1 - NMNĐ Duyên Hải 1 là một trong số những tổ máy có công suất lớn nhất cả nước hiện nay. Đặc biệt, năm 2021 tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của đất nước, trong đó có hoạt động sản xuâcủa EVN và Tổng Công ty. Việc hoàn thành công tác đại tu và đưa tổ máy S1-NMNĐ Duyên Hải 1 vào vận hành thương mại đúng tiến độ, chất lượng có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty nói riêng và EVN nói chung.

Do đó, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Nam Thắng yêu cầu Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và các đơn vị nhà thầu cần phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, đảm bảo công tác an toàn cho con người và thiết bị, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trong suốt quá trình thực hiện đai tu.

Chuyến thăm và làm việc của Phó Tổng Giám đốc và đoàn công tác thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Tổng Công ty đối với công tác sửa chữa lớn tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tạo động lực to lớn giúp Công ty và các đơn vị nhà thầu tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ kép là đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác đại tu, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

 

 

 

Đây là cuộc thi dành cho toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang công tác, làm việc tại Cơ quan Tổng công ty và tại các Đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Phát điện 1. Mục đích của cuộc thi hướng tới tuyên truyền phổ biến chủ trương, các quy định nội bộ liên quan đến người lao động, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các quy định về quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất, các điều kiện lao động, các quyền và nghĩa vụ của người lao động và các chế độ chính sách cho người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty.

Cụ thể, nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào các kiến thức về các quy định nội bộ do Tổng công ty ban hành: Nội quy lao động (NQLĐ), Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 (QCDC). CBCNV khi tham gia cuộc thi phải đảm bảo điều kiện đã học bài giảng e-learning về NQLĐ, TƯLĐTT, sau đó sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm trắc nghiệm do Tổng công ty xây dựng, hướng dẫn và ban hành.

Đây cũng là cuộc thi có cơ cấu giải thưởng phong phú nhất từ trước đến nay của EVNGENCO1. Đối với đơn vị, Tổng công ty sẽ khen thưởng 01 Giải nhất trị giá 20.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 10.000.000 đồng và 02 Giải ba, mỗi giải 7.000.000 đồng. Công đoàn Tổng công ty cũng sẽ trao 01 Giải A trị giá 10.000.000 đồng, 01 Giải B trị giá 5.000.000 đồng và 02 Giải C, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng cho các đơn vị xuất sắc. 

Đối với cá nhân, Tổng công ty sẽ xét giải thưởng trên cơ sở xếp hạng cá nhân theo tiêu chí lần lượt như sau: điểm thi cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất, theo đó mỗi tuần sẽ có 01 Giải nhất trị giá 5.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 3.000.000 đồng, 02 Giải ba mỗi giải 2.000.000 đồng và 20 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty sẽ xét giải thưởng đối với cá nhân trên cơ sở kết quả toàn cuộc thi, mỗi phần thưởng trị giá 2.000.000 đồng, để khen thưởng cho các cá nhân như sau:

- Nữ CNVCLĐ (khối lao động trực tiếp) có thành tích xuất sắc nhất;

- Nam CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nữ CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nam CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nữ CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Cá nhân là cán bộ Công đoàn (được tính từ tổ phó Công đoàn trở lên) có thành tích xuất sắc nhất.

Để đảm bảo cho Người lao động có thời gian nghiên cứu, học tập, Ban tổ chức thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành bài học E–learning về Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể đến trước ngày 22/11/2021; Thời gian diễn ra cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 15/11/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 12/12/2021.

Từ ngày 10 đến ngày 11/11/2021, trên lưu vực hồ Đơn Dương có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm.   

Hồ Đơn Dương xuất hiện cơn lũ số 1 năm 2021 vào lúc 12 giờ 00 ngày 11/11 khi mực nước hồ đang ở cao trình 1041,695m. Đến 19 giờ cùng ngày, cơn lũ đạt đỉnh với lưu lượng 442m3/s. Công ty ĐHĐ phối hợp chặt chẽ với BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng vận hành hồ Đơn Dương tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai, tiến hành xả điều tiết qua đập tràn Đơn Dương với lưu lượng lớn nhất 350m3/s, bằng 79,20% đỉnh lũ. Đến ngày 12/11, sau khi cắt được đỉnh lũ, Công ty ĐHĐ đã giảm dần lưu lượng xả qua đập Đơn Dương.

Hồ Đơn Dương giảm lưu lượng xả còn 150m3/s từ 14 giờ 00 ngày 12/11/2021 

Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa, Công ty ĐHĐ thường xuyên, kịp thời thông báo đến BCH PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan để phối hợp, chỉ đạo. Các thông báo tăng, giảm lưu lượng xả cũng được phát trên kênh truyền thanh, truyền hình của Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng để cung cấp thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân các huyện Đơn Dương và Đức Trọng nhằm chủ động trong công tác đảm bảo an toàn cho hạ du.